Záujmové činnosti  v školskom klube:

 

1.  Výtvarná činnosť   a  TVORIVÉ  DIELNE

2.  Hudobná činnosť

3.  Prírodovedno - environmentálna činnosť

4.  Dramatická činnosť

5.  Práca s počítačom

6.  Spoločensko-vedná

7.  Pracovno - technická

8.  Športovo - branná : Turistika, Pravidlá športov. Geocaching

9.  Literárna

10. Dopravná výchova