DOPRAVNÁ  VÝCHOVA


20 NÁMETOV na činnosti:

                                                                                         

-         motivovanie rozprávkovým príbehom o semafore , výroba jednoduchého semaforu, jednoduché kreslenie dopravných značiek

-         jednoduchá doprav. hra :“ Ideme mestom „ / v priestranstve ihriska vyznačíme ulice, križovatky, námestia – bodujeme správanie sa chodcov, prípadne vodičov/

-         použite magnetickej tabule, súťaže a kvízy zo znalosti pravidiel cestnej premávky, pozorovanie a hodnotenie dopravy a činnosť účastníkov dopravy na zvolenom mieste

-         hra s uplatnením prvkov prvej pomoci

-         organizovanie pretekov na kolobežke, bicykli

-         precvičovanie znalostí na improvizovanej križovatke v miestnosti alebo na dvore, jazdy podľa pravidiel cestnej premávky, riešenie dopravných situácií na obrázkoch

     
Rozprávka o semafóre
1. Literárna súťaž : Video o semafore
2. Dopravný kvíz  : „ Kráľ dopravných značiek“ :  
3. Naháňačka „Na križovatku“:
4. Križovatka na ihrisku :  
5. Naháňačka : Na autá na ulici“ :  
  6. Výtvarná hra :
  7. Ako išiel Janko do sveta :  
  8. Lenivé dopravné značky :  
  9. Dopravná hra pre deti 1. ročníka :  
  10. Hra na dopravné prostriedky :  
  11. Autoškola :  
   12. Kráľ dopravných značiek :  
  13. Dopravná hádanka :  
  14. Hra na autíčka :      
  15. „Poznáš dopravnú značku ?“   
  16. Dopravné pexeso :  
  17. Na lietadlá :  
  18. Spoločenská  hra : „Dopravná hra“:  
  19. Skladačka  
  20. Dopraváčik domáci :  

1. Literárna súťaž :

Literárna súťaž na tému: „Môj najdramatickejší zážitok z cestnej premávky“. Deti by si v ňom mohli pripomenúť pekné aj nepríjemné zážitky . Najlepšie príbehy by sa mohli čítať  všetkým deťom, prípadne zverejniť v školských časopisoch, alebo na nástenkách.

 

2. Dopravný kvíz  : „ Kráľ dopravných značiek“  :

Deťom sa vysvetlí význam 10 dopravných značiek. Dostanú papier a ceruzku. Budeme im postupne ukazovať tri sekundy každú značku a deti napíšu ich názvy. Kto bude mať najviac správne označených dopravných značiek, stáva sa Kráľom dopr. značiek. Môžeme s deťmi vyrobiť vopred kráľovskú dopravnú korunu - polepenú dopravnými značkami.....

 

3. Naháňačka „Na križovatku“:

Úlohou hry je naučiť rýchlo a pozorne prechádzať cez križovatku, pri prechode pozorne sledovať obidve strany.

Na voľnom priestranstve označíme križovatku / kriedou, švihadlami, špagátom, vyryjeme drievkom /. Deti v oddelení rozdelíme na dve rovnako veľké družstvá  a postavíme ich naproti sebe. Vychovávateľka – regulovčík -  sa postaví  do prostriedku križovatky a riadi prechody obidvoch družstiev. Družstvá majú za úlohu čo najrýchlejšie prejsť cez cestu vždy tým smerom, ktorý je pre nich voľný. Za nesprávny vstup na cestu je hráč vylúčený z hry, alebo sa pripočíta celému družstvu trestný bod. Víťazí tá skupina, ktorá má najmenej chýb. Túto hru možno spestriť aj tak, že rozdelíme deti na 4 družstvá. Hráme a hodnotíme rovnako ako v predchádzajúcej hre. Staršie deti si regulovčíka môžu robiť samé.

 

 4. Križovatka na ihrisku :

Úloha :dopravná disciplína na križovatke, zážitky a konanie detí ako chodcov, vodičov, príslušníka.

Pomôcky : výstroj a výzbroj dopravného policajta, štartovné vesty s číslami, vodičské preukazy, vyznačenie križovatky.

Popis : Deti sú rozdelené do troch skupín, dve skupiny chodcov sú na protiľahlých stranách križovatky, / na chodníkoch vpravo/. Vozidlá „vychádzajú z tunela“, zastavujú pri križovatke, čakajú na pokyn „doprav. policajta“. Ten strieda v intervaloch stoj v upažení bokom k priechodu chodcov a cestnej dráhy pre vozidlá. Kto sa v dopravnej disciplíne previnil, je potrestaný zápisom do bloku, poučením, prípadne pokutou.

 

5. Naháňačka : Na autá na ulici“ :

Úlohou je naučiť deti sledovať premávku áut v oboch smeroch a rýchlo prechádzať cez cestu.

- Na voľnom priestranstve vyznačíme ulicu s priechodom a vyznačíme ju na dve polovice. Deti rozdelíme na dve rovnaké družstvá, ktoré majú za úlohu prechádzať cez ulicu vo vyznačenom priestranstve. Dávať pozor na prechádzajúce autá v oboch smeroch, nedať sa chytiť. Starším deťom úlohu sťažíme prechádzaním niekoľkokrát za sebou s úlohou odniesť z druhej strany rôzne predmety. Schopnejšie deti budú mať za úlohu predstavovať autá na ceste a pohybovať sa vyznačeným smerom a dotykom vyradiť nepozorných chodcov z hry. Nesmú sa však zastavovať, vracať, ani uhýbať zo svojho smeru. Pri hre hodnotíme najlepšiu skupinu. Je to tá, ktorá má najmenej chytených chodcov.

 

6. Výtvarná hra :

Pomôcky : kruhy, štvorce, trojuholníky / tvary doprav. značiek/ z výkresu, špajdle, lep, fixky, plastelína, zápalková krabička, ukážky dopravných značiek : Cestička pre chodcov, Priechod pre chodcov, Pozor priechod pre chodcov, Pozor chodci, Pozor, deti, Zákaz vstupu chodcov, svetelné signály na priechodoch

Deti vyfarbujú značky podľa predlohy. Po dokončení na druhú stranu nalepia špajdľu, zasunú do dierky v zápalkovej krabičke vyplnenej plastelínou. / dierku spraví vychovávateľka/.

Po dokončení výroby značiek každé dieťa porozpráva o svojej značke ostatným deťom.

 

7. Ako išiel Janko do sveta :

Pomôcky : mini dopravné ihrisko vyrobené vo veľkej krabici, alebo na polystyrénovej  nástenke, postavička Janka zapichnutá do korkového štupľa, alebo polovičky kindervajca

Vychovávateľka porozpráva rozprávku o Jankovi, ktorý išiel v rozprávke do sveta hľadať šťastie a zablúdil do súčasného sveta ľudí, kde nič nepoznal – cesty, chodníky, dopravné prostriedky.  Keďže nepoznal ani pravidlá pre chodcov, deti ho bezpečne prevedú na druhú stranu dopravného ihriska, kde opäť pokračuje rozprávková krajina. Vychovávateľka vedie panáčika a deti Jankovi  postupne vysvetľujú každý krok, každé dopravné pravidlo po celej ceste.

OBMENY : Môže byť i iná rozprávková postavička s iným príbehom / Guľko Bobmuľko sa zakotúľal, Červená čiapočka zablúdila.... a pod. /. Neskôr robia prevádzača deti samé s poučovaním postavičky.

Maketa „MINI DOPRAVNÉ IHRISKO“ – môže predstavovať okolie školy.

 

8. Lenivé dopravné značky :

Pomôcky : vyrobené mini dopravné ihrisko – cesty, križovatky, vodorovné dopravné značky na čiernom farebnom papieri : Priechod pre chodcov, Pozdĺžna prerušovaná čiara, nápis STOP, Smerové šípky, Priečna súvislá čiara so symbolom „ Daj prednosť v jazde!“, Nápis na ceste BUS

Vychovávateľka  vysvetlí pojmy : ZVISLÝ  a VODOROVNÝ.  Vodorovný – je ten, čo stále leží – je vo vodorovnej polohe – je veľmi lenivý. Teda aj vodorovné dopravné značky sú lenivé, lebo ležia na ceste. Deti umiestňujú vodorovné dopravné značky na cesty a križovatky. Umiestnia tam i svoje dopravné značky v zápalkových krabičkách a môžu sa hrať s panáčikom z lega  a malým autíčkom na cestu do školy a pod.

 

9. Dopravná hra pre deti 1. ročníka :

Pomôcky : pripravené obrázky s dopravnou tematikou, dopravné značky, kuželky,  zastavovací terčík, tabuľky s číslami od 1 do 20, obrázky semaforu, ručník, propagačný materiál s dopravnou tematikou / vymalovávanka, rôzne darčeky podľa možností ŠKD/.

Organizácia hry :

    Deti rozdelíme na 3-5 členné družstvá. Pri samotnej hre je dôležité venovať dostatok času na oddych, preto je v nej vymedzený čas na prestávku, počas ktorej sa môžu do hry zapojiť aj diváci.  – teda deti, ktoré nesúťažia. Za správne splnenie úloh sú odmenení. Otázky sú primerané pre deti 1.ročníkov. Tento kvíz je vhodné organizovať hneď na začiatku školského roka. Predchádza mu však niekoľko činností s dopravnou tematikou, ktoré vychádzajú zo súťažných úloh kvízu. Zo začiatku môžeme použiť menší počet súťažných otázok.

Motivácia :

   Milé deti! Po ulici, či ceste chodíte skoro každý deň. A nielen vy. Chodia po nej i vaši priatelia i celkom neznámi ľudia, jazdia po nej autá osobné i nákladné, autobusy, či bicykle. Na križovatke svieti semafor, alebo premávku riadi policajt. Chodci prechádzajú z jednej strany na druhú, automobily odbočujú, zastavujú. Každý vie, čo má robiť. Ako je to možné? Všetci poznajú a dodržiavajú určitý poriadok, ktorý voláme pravidlá cestnej premávky. V našej dopravnej súťaži si tieto pravidlá zopakujeme a mnohé nové naučíme.

    Súťažia 5- členné družstvá chlapcov aj dievčat. Otázky si vyberajú podľa čísel od 1 do 20. Za správnu odpoveď dostane družstvo kartičku so semaforom. Po zodpovedaní otázok všetkých družstiev si urobíme zábavnú prestávku pre obecenstvo / nesúťažiace deti/ s názvom „Na chyby“. Vedúci hry ukazuje na jednotlivé deti a určuje : Ukáž pravú ruku, ľavé koleno, pravé ucho ... Pri správnej odpovedi získava dieťa kartičku semafora.

   Po oddychovej prestávke pokračujeme v súťažení družstiev. Deti opäť vyberajú otázky podľa čísel, ktoré si vytiahnu. Po správnej odpovedi dostanú kartičku so semaforom. Ďalšiu zábavnú prestávku využijeme na hru pre obecenstvo – „Na lodivoda“: Určí sa trasa asi 3m dlhá a 1m široká, po ktorej sa rozložia kuželky. Na východziu métu sa postaví dieťa so zaviazanými očami. Vedúci hry / lodivod/ ho vedie svojimi pokynmi : dopredu, vľavo, vpravo, dozadu, stáť ... Pri náraze na kuželku loď stroskotá.

Po oddychovej časti si súťažiace družstvá vytiahnu ďalšie otázky.

   Záverečná hra pre všetkých : „Červená stop!“

Žiaci voľne tancujú /alebo cvičia pri hudbe/. Keď vedúci zdvihne ruku s červeným terčíkom, zostanú stáť. Po sklonení ruky pokračujú v pohybe. Kto neskoro zareagoval na pokyn zdvihnutej ruky s terčíkom, vypadne z hry. Vyhrávajú tí, čo vydržali najdlhšie.

Vyhodnotenie súťaže :

   Kto získal najviac kartičiek s obrázkom semafora, vyhráva. Vyhodnotíme aj súťaženie obecenstva, a to takisto podľa získaných bodov.

 Súťažné otázky :

1.      Čím  sa riadime v cestnej premávke?

/Riadime sa dopravnými značkami, pokynmi dopravných orgánov, alebo svetelnými signálmi./

2.   Po ktorej strane chodníka chodíme ?

    / Chodíme po pravej strane chodníka /

3.   Môže ísť chodec po ceste?

      /Chodec smie chodiť po krajnici, čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky./

4.  Ako prechádzame cez cestu?

     /Prechádzame kolmo, čo najkratším smerom, najprv sa pozrieme vľavo potom vpravo, či  

      je vozovka voľná./   

5.   Aké je najvhodnejšie miesto na prechádzanie cez cestu?

       / Priechod pre chodcov./ 

6.   Môžeme vstúpiť na cestu spoza idúceho, alebo stojaceho vozidla?

      / Nie, nikdy nesmieme vstupovať na cestu spoza vozidiel./

7.    Po ktorej strane chodíme cez priechod?

      / Cez priechod chodíme po pravej strane./

8.   Ako sa správame v hromadných dopravných prostriedkoch pri nastupovaní ?

      / Nastupujeme disciplinovane, po jednom, netlačíme sa ku dverám./

9.   Ako sa správame v autobuse?

/ Nerozprávame, nekričíme, uvoľníme miesto starším ľuďom./

10.   Aké druhy dopravných prostriedkov poznáme?

 / automobily osobné, nákladné, autobusy, motocykle, bicykle,vlaky, lietadlá, lode a pod./

11.  Kto riadi cestnú premávku na križovatke?

 / Cestnú premávku riadi policajt,. alebo je riadená semaforom./

12.  Vysvetli, čo znamenajú jednotlivé farby semaforu.

       / červená – stáť, oranžová – pripraviť sa, zelená – voľno/

13.  Ako chodíme na spoločných vychádzkach?

      / Chodíme v útvare po dvojiciach, a to po pravej strane chodníka, tam kde nie je, po pravej

        strane vozovky./

14.    Kto je účastníkom cestnej premávky?

/ Všetci, ktorí idú peši po chodníku, ceste, všetci, ktorí sa vezú v dopravných prostriedkoch. /

15.  Komu slúži pešia zóna?

/ Výhradne chodcom./

16. Čo nám hovorí dopravná značka „Obytná zóna“ ?

/ môžeme chodiť po chodníkoch aj vozovke v ľubovoľnom smere, hrať loptové hry, hry s pukom, bedminton, tenis a rôzne iné hry, jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach, skateboarde, lyžiach..., neprekážať iným chodcom, umožniť prejazd vozidlám, vzájomne sa neohrozovať./

17.   Čo by mal mať chodec, aby ho vodič v noci videl?

/ Svetlé oblečenie, baterku, reflexné odrazky na taške, vetrovke, teniskách a pod. / 

18.  Určovanie dopravných značiek

      /Pozor chodci!, Pozor priechod pre chodcov!, Pozor deti!, Zákaz vstupu chodcov,

       Priechod pre chodcov, Cestička pre chodcov /

19.   Ak je  nablízku podchod alebo nadchod, môžeme prejsť  na druhú stranu po vozovke?

/ Nie, iba nadchodom, alebo podchodom./

20.  Keď vystúpiš z autobusu, kedy môžeš najbezpečnejšie prejsť na druhú stranu?

       / Keď autobus odíde zo zastávky. /

Na záver súťaže si zopakujeme základné pravidlá cestnej premávky: Riadime sa dopravnými predpismi, dodržiavame dopravné značky a príkazy cestnej polície.

Kučerová B. IV.ZŠ Piešťany

10. Hra na dopravné prostriedky :

   Žiaci stoja v kruhu. V strede stojí určený žiak. Počet žiakov – hráčov rozpočítame na prvých, druhých, tretích, štvrtých. Hráči majú názvy dopravných prostriedkov. Prví predstavujú autobusy, druhí lode, tretí lietadlá, štvrtí autá. Keď vychovávateľka povie názov dopravného prostriedku – napr. autá – všetci, ktorí predstavujú autá si musia vymeniť svoje miesta. Žiak stojaci v strede sa snaží obsadiť voľné miesto. Do stredu sa dostane potom žiak, ktorý zostal bez miesta.

                                                                                                                                                       Kostelná S., ZŠ Prašník

11. Autoškola :

 Pomôcky : kartičky s dopravnými značkami v rozsahu učebnice „Jazdím, jazdím, jazdíme“

Cieľ: Zvládnutie pravidiel cestnej premávky a správania sa chodcov a cyklistov.

Postup: Žiaci si posadajú do kruhu na stoličky a jeden žiak stojí. Každý, okrem toho čo stojí, má kartičku s dopravnou značkou. Vychovávateľka popisuje význam dopravnej značky napr.: stojím pri ceste a prikazujem vodičom dať prednosť v jazde. Žiak v strede vyberá dopravnú značku s týmto významom. Ak vyberie správne, žiaci si vymenia miesta. V strede kruhu stojí ten čo mal dopravnú značku. Ak žiak určil dopravnú značku nesprávne, označený žiak s dopravnou značkou mu objasňuje svoj význam. Napr. : Ja neprikazujem vodičom dať prednosť v jazde, ja im prikazujem jazdiť týmto smerom, označujem jednosmernú cestu a pod. Hra pokračuje dovtedy, kým sa nevystriedajú všetky dopravné značky.

                                                                                                                       Miháliková Valentína, ZŠ Ratnovce

 12. Kráľ dopravných značiek :

   Deťom ukážeme na 1 minútu /30 sek./ asi 10 – 15 dopravných značiek, ktoré poznajú. Potom v časovom limite na pripravený papier napíšu názvy tých dopravných značiek, ktoré si zapamätali. Kráľom dopravných značiek sa stáva hráč, ktorý správne označil najviac dopravných značiek. Môžeme podobne usporiadať aj súťaž družstiev

Obmena : deťom postupne ukazujeme jednotlivé dopravné značky a oni vysvetľujú ich význam.

 

13. Dopravná hádanka :

    Táto hra je veľmi jednoduchá a je určená mladším deťom.

Pripravíme si niekoľko výkresov formátu A-4. Naznačíme na nich tvar budúcej dopravnej značky. Potom dáme deťom úlohu, aby doplnili dopravnú značku, ktorú určíme. Napr. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, Hlavná cesta a pod.

                                                                                                                                      Elena Rothová,  ZŠ Chtelnica  

14. Hra na autíčka :                                                                                                                      

   Hra sa môže hrať v miestnosti, ale aj vonku. Vedúci rozdelí deti do štyroch skupín a určí im 4 stanovištia  / najlepšie v rohoch miestnosti / .  Oboznámi deti so spôsobom presúvania – po obvode miestnosti, alebo po uhlopriečkach. Keď budú deti hru poznať, môže smer udávať aj dopravná značka. Na povolenie ku štartu môže slúžiť semafor, posun rúk, alebo slovný povel.

Vedúci udá rýchlosť presunu – poklus, beh, chôdza. Rýchlosť môžu udávať i dopravné značky.

 

15. „Poznáš dopravnú značku ?“     

   V krabici sú uložené dopravné značky, ktoré majú deti poznať. Nachádzajúce sa v okolí, po ceste do školy, a všetky, ktoré sa učili. Deti si po jednom vyberú dopravnú značku a určia ju. Zároveň povedia, kde sa s touto dopravnou značkou stretli.

16. Dopravné pexeso :

    Deti si samé vyrábajú pexeso s dopravnými značkami. Začnú s najznámejšími a postupne pexeso rozširujú o nové značky.          

                                                                                                                                     ZŠ Trebatice,  p. Matysová

17. Na lietadlá :

    Deti sa pohybujú po priestore telocvične. Každý žiak napodobňuje lietadlo. Lietajú ľubovoľným smerom, ruky majú upažené, v oblúku sa nakláňajú smerom dnu a napodobňujú i hukot lietadla.

Obmena :  Dopravné lietadlá -hra na dvore. Deti lietajú po vyznačenej trase podľa letového plánu – nakreslené čiary. Nesmú sa zraziť. Za pilotom sa drží niekoľko cestujúcich. Pilot lieta opatrne, aby cestujúcim nebolo zle. V skupine sa všetci vymenia s pilotom . Hra končí rozhovorom – ktorý pilot išiel najopatrnejšie.

                                                                                                                             ZŠ Krakovany : Pániková Adriana

18. Spoločenská  hra : „Dopravná hra“:

   Hru sa môžu hrať dvaja až štyria hráči. Figúrky a kocku možno použiť z inej hry.

/Plán hry si môžu podľa návodu vytvoriť za pomoci vychovávateľky z výkresu, prípadne tematicky domaľovať. Plán hry obsahuje aj tento text./

5.    Vyzula sa ti topánka, jedenkrát stojíš.

11.  Išiel si po ľavej strane chodníka, vráť sa na č. 7.

14.  Pomohol si staršej osobe prejsť cez cestu, hádžeš ešte raz.

17. Dopustil si sa veľkej chyby – prešiel si na červenú, vráť sa na začiatok hry.

20.  Pozor, zrazil ťa cyklista, musíš sa dať ošetriť, jedno kolo stojíš.

23.  Prišiel si na priechod pre chodcov, postupuješ o 4 políčka ďalej.

29.  Prechádzaš cez cestu s hustou premávkou, musíš byť opatrný, môžeš postúpiť len o jedno  políčko.

35.  Uvoľnil si v autobuse miesto mamičke s dieťaťom, hádžeš ešte raz.

42.    Bol si svedkom dopravnej nehody, bežíš zatelefonovať záchrannej službe na

       tel. č. 155, postupuješ o 3 políčka ďalej.

47. Dostal si veľký hlad, jedno kolo stráviš v bufete.

 

19.Skladačka :

1.  Súťaž v skupinke:

Rozstriháme niekoľko dopravných značiek. Deti ich zlepujú do pôvodného stavu. Skladá skupinky troch detí. Po zložení všetkých značiek každé dieťa zo skupinky spočíta svoje značky a pomenuje ich. Vyhráva ten, kto ich poskladal a správne určil najviac.

Bodovanie : Bod za každú zloženú značku a bod za správne pomenovanie.

 

2.  Súťaž jednotlivcov :

Všetky rozstrihané značky skladá jedno dieťa do určeného limitu. Po uplynutí času značky spočíta a pomenuje ich.

Bodovanie : Bod za každú zloženú značku  a bod za každé správne pomenovanie.

 

 

20. Dopraváčik domáci :

Cieľ : Sústavné dopĺňanie vedomostí z dopravnej výchovy – hravou formou poznávať doprav. značky.Pomôcky : Maketa dopraváčika, nastrihané tvary dop. značiek z výkresu, výkres, kartón, slamka, lep, fixky farebný papier špajdľa, prúžky bieleho papiera na opasky a prilepovanie značiek.

Postup :

A.   Postavičku si deti obkreslia podľa makety, vystrihnú  a vymaľujú podľa predlohy /zelený oblek, biele rukavice, čiapka s bielym vrchom a červeným pásom – zelená  viazanka, čierne topánky . Nalepia kabátik /  pripravený obdĺžnik z kartónu / a vlepia prehnutím predĺženej ruky do ručičky slamku. Na kabátik prilepia pásik z bieleho výkresu tak, aby sa doňho dali zasúvať nápisy – názvy značiek napísané na farebnom papieri.

 

 B.   Dopravné značky – deti dostanú pripravené, vystrihnuté tvary dopravných značiek, ktoré postupne vymaľovávajú. /každý deň 1-2/ Na druhú stranu napíšu názov  a prilepia pomocou prúžkov papiera špajdľu.

- Pri každom vymaľovávaní značky si hovoria o jej význame.

- Deti si Dopraváčikov zoberú domov. Dopraváčik vyrobený ako ukážka je pripevnený na nástenke v triede. Každú novú značku vsunieme Dopraváčikovi do slamky, a názov do opasku. Predchádzajúce značky zapichujeme do podstavca z polystyrénu. Deti robia to isté doma. Prinesú si domov nové značky a Dopraváčikovi ich vymieňajú.

- Každý deň si opakujeme názvy všetkých vyrobených značiek a po niekoľkých dňoch deti preskúšame pomocou testu.

- Odmenou za dobré osvojovanie si vedomostí môže byť malá odmena – vyrobené medaile – „Správny chodec“, Správny cyklista“ a pod.