Pochovávanie basy

Utorok pred Popolcovou  stredou

Posledná tanečná zábava sa konala vo fašiangový utorok, pred Popolcovou stredou, ktorou sa už začínal prísny pôst. Koniec fašiangov symbolizovalo pochovávanie basy. Základný motív tejto hry vychádzal z nastávajúceho pôstu, kedy boli zábavy pri muzike zakázané. Na znak toho sa predvádzalo žartovné pochovávanie hudobného nástroja - basy, pri ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka i smútiacich pozostalých. Kňaz parodoval obrad rozlúčky pri cirkevnom pohrebe a ohlasoval koniec zábavy, ktorú symbolizovala basa. Tú vyniesli von zo sály. Súčasťou celého divadla bol spevný prednes veršovaných textov, sprevádzaný nárekom prítomných. Pochovávanie basy je i v súčasnosti stále živou a obľúbenou tradíciou.

V mestách mali zasa zaužívané zábavy a sprievody remeselných cechov. Usporadúvali súťažné hry, obradne prijímali učňov medzi tovarišov a volili nových cechmajstrov.


zdroj: http://www.chocholna-velcice.sk/aktuality/pochovavanie-basy-koniec-fasiangov

Od Fašiangov do Veľkej noci,
vinšujem vám kratšej noci,
 cez deň slnka teplého a zdravíčka pevného.
Milý gazda, smútok zažeň,
naplň košík aj náš ražeň.
Požehná ťa Pán Boh milý,
dá ti zdravia, šťastia, sily.
Lebo to je stará vec,
 že najväčšiu škodu máva iba skúpy lakomec.
Fašangy, fašangy, fašangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
 A my chlapci neboráci nemáme čo jesti,
 musíme sa z dom do domu po dedine niesti.

Pekné fotografie sú na stránke CVČ v Ľubovni: http://www.cvc.sk/fotogaleria-detail/pochovavanie-basy-1622010/

video - Pochovávanie bassy v Piešťanoch

Encyklopédia ľudovej kultúry uvádza, že pri žartovnom pochovávaní basy vystupujú kostýmované postavy kňaza, kostolníka alebo rechtora i smútiacich "pozostalých". Kňaz parodujúc obrad rozlúčky pri cirkevnom pohrebe ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynesú von zo sály. Veršované texty, ktoré si skladajú sami herci, sú aktualizované známymi príhodami a vlastnosťami miestnych ľudí. Pochovávanie basy je zvyk, ktorý je živý dodnes. Svedčí o tom aj fotografia z obce Skačany z roku 2009. Rituál tu začali v utorok popoludní pred miestnym pohostinstvom, odkiaľ sa za zvukov smútočného pochodu pohol pohrebný sprievod do kultúrneho domu. Na čele sprievodu kráčala dychová hudba Skačianka, za ňou hasiči nesúci basu a za ňou pochovávajúci – miestni ochotníci v úlohách farára a organistu. Obrad pochovávania vyvrcholil po polnoci, keď pohrebný sprievod vstúpil do tanečnej sály. Prítomní sa výborne zabávali - aj po pohrebe – na kare - až do rána.

zdroj: http://www.panorama.sk/sk/sprievodca/pochovavanie-basy/2193