Záujmové činnosti  -  Medzinárodný deň detí


MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  DETÍ

MDD

 

 

Podnet na vyhlásenie tohto sviatku dala

 Medzinárodná federácia žien

 Medzinárodné odborové združenie učiteľov

  Svetová federácia demokratickej mládeže

Oslavuje sa od 1950

 

 

 

Sviatok detí sa oslavuje v mnohých krajinách sveta, zvyčajne (ale nie všade)

 1. júna.

Na Slovensku sa slávi od roku 1952.

 

Myšlienka MDD vznikla sa na Svetovej konferencii pre blaho detí  v Ženeve, vo Švajčiarsku, v roku 1925, kde zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. A vtedy  viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách sviatok MDD. Nevie sa však prečo práve 1. júna....  Tento dátum si však obľúbilo 21 krajinách na svete.

Z histórie vieme, že už  sa napríklad v roku 1925 v USA oslavoval Deň detí  v San Franciscu

 

VIETE ŽE :

- Každé dieťa má automaticky občianske práva, ako vyplýva z Charty ľudských práv.
- Celosvetovo bolo stanovenie MDD odporúčané na 20. novembra Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete a zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov. 

MDD -  upozorňuje na prijatie Deklarácie o právach dieťaťa v roku 1959

          -  a na prijatie Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989 :  http://www.unicef.sk/sk/prava-deti/dohovor-pre-mladych/

 

V roku 2000 svetoví lídri vytýčili Miléniové rozvojové ciele do roku 2015 -  celosvetové zníženie extrémnej chudoby, zastavenie šírenia HIV/aids, poskytnutie základného vzdelania pre všetkých.

 

O právach detí : sa dočítate viac na tejto webstránke : www.unicef.sk

 

UNICEF je jedinou špecializovanou organizáciou OSN zameranou na pomoc deťom.

je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov

Jeho poslaním sa stalo pomáhať deťom z rozvojových krajín, ktoré žijú v extrémnej chudobe, a propagovať a ochraňovať práva detí na celom svete.
UNICEF je najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových krajín, zaisťuje zdravie detí a ich výživu, pitnú vodu a sanitáciu, kvalitné základné vzdelanie pre všetky dievčatá a chlapcov, ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS.

UNICEF získal v roku 1965 Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi národmi.

 

 

Tak milé deti - verím, že si svoj sviatok pekne oslávite....

... želám vám veľa takých krásnych dní, ako je na MDD....

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJE :

http://www.unicef.sk/sk/o-unicefe/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_det%C3%AD