Učebné pomôcky  -  Vlastiveda - Hrady


 

   Hrad KEŽMAROK

 

 

VIAC o HRADE : 

 

Mesto Kežmarok:

 

  Historické fotografie :

 

Kežmarský hrad je  úplne zachovaným mestským hradom na Spiši, je sídlom múzea. 

Hrad postavili  za účelom obrany mesta.  No v skutočnosti dlho bojoval proti Kežmarku, ktorý sa nechcel vzdať práv slobodného kráľovského mesta a byťobyčajným poddanským mestečkom – táto vojna trvala takmer 250 rokov.

 

V skratke :                       

Pôvodne gotický hrad z r.. 1386 vznikol prebudovaním kláštora. V 16.-17. storočí bol renesančne prestavaný, neskôr sa uskutočnili barokové prístavby. Obytný palác s opevnením a vstupnou vežou sú gotické. V súčasnosti je v hrade Múzeum Kežmarku.
Prvá správa o kežmarskom hrade je z r. 1463. Postavila ho rodina Zápoľských. Pôvodne gotický hrad bol neskôr renesančne prestavaný. Hrad patril k typu tzv. mestských hradov - bol stavaný priamo v meste Kežmarok. Bol obkolesený dvojmúrím - hlavný múr zdobí atiková výzdoba. Má 5 veží, na nádvorí sú dva obytné trakty a baroková kaplnka. Na začiatku 16. stor. sa vystriedalo na hrade 7 majiteľov, neskôr patril Laskyovcom, Rueberovcom a Thokolyovcom. V roku 1702 objekt zakúpilo mesto, v 18. stor. ho niekoľkokrát spustošil požiar. Pretože neboli prostriedky na jeho obnovenie, hrad chátral. K prvým pokusom o záchranu došlo až v 20. stor., generálna oprava sa však uskutočnila až v rokoch 1962-1985.

 

 

 

PREHLIADKA  HRADU :      Otv        OTVÁRACIE HODINY

 

Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

  Pôdorys hradu, ovplyvnený staršími etapami vývoja, je nepravidelný. Mal pôvodne dvojité hradby s vodnou priekopou.

 

 

-  vstupná  štvorboká veža, v ktorej bol kedysi padací most.  Je trojpodlažná, súčasťou veže je prístavba kruhového schodiska . Cez portál na druhom poschodí je prístup na ochodzu hradbového múru. Ihlancová strecha je pokrytá škridlicou.

 

- severné krídlo  -  palác : je pristavaný k severnému múru, má obdĺžnikový pôdorys, je poschodový a v západnom smere ukončený kaplnkou.

 

- systém bášt s kaplnkou, ktorá bola pôvodne neskorogotickou polygonálnou baštou na severnej strane opevnenia a upravili ju spolu s niekoľkými miestnosťami priľahlého paláca na zámockú kaplnku

 

- západné  krídlo - vnútorné, neskorogotické, ktoré malo pravdepodobne hospodársky charakter, zachoval  sa pôvodný suterén, dnes adaptovaný pre potreby vinárne.

- Suterén má renesančné klenby. Jednotlivé priestory v suteréne sú pospájané neskorogotickými kamennými portálmi.

- Nadzemné časti budovy postavili z kamenného materiálu bývalého kostola sv. Alžbety s mnohými sekundárne použitými, opracovanými kameňmi.

 

- východné krídlo hradu - renesančné -  zbúrali v 18. storočí. Jeho základy  odkryli pri poslednom archeologickom výskume. Bola to jednotraktová budova, ktorú osvetľovali veľké, segmentovo ukončené obloky prerazené vo východnom hradnom múre. Ich otvory so zvyškami renesančných malieb sa uplatnili pri obnove objektu.

 

- vnútorné hradobné opevnenie  - obvodový hradbový múr má v hornej časti rekonštruovanú krytú ochodzu.

 

- nádvorie  hradu má definitívne novú podobu. Jeho rekonštrukcia trvala od septembra do decembra 2009.

 

- Interiér  hradu doplňuje náhrobok Márie Thökölyovej, rod. Gyulaffyovej z 1. pol. 17. storočia.

 

- Súčasťou hradu sú tri kruhové bašty a hranolová prístavba na južnej strane. Bašty sú upravované a spojené s areálom hradu. K bývalému mestskému opevneniu, ktoré sa pripája k hradu na východnej strane, pristavali koniarne. Pri výskume exteriéru sa zistilo, že na poschodí boli pozdĺžne obloky lemované sgrafitovými pásmi s naznačením renesančných ríms.

 

 

OKOLOHRADNÉ    FOTO :   3. apríl 2010  - hrad zatvorený !!!

 

 

Virtuálna prehliadka na stránke :

http://kezmarok.com/fotky/Panoramy/index06.html

 

ZDROJE :

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=hrad&ix=mhkk

http://www.kezmarok.com/?Ke%9Emarsk%FD_hrad:Hist%F3ria_hradu

http://www.skrz.sk/hrad-kezmarok----a14-12501-sk.htm

http://www.kezmarok.net/sk/historicke-pamiatky

http://sk.wikipedia.org/wiki/Artikul%C3%A1rny_kostol