Učebné pomôcky  -  Vlastiveda - Spišská kapitula
Použité zdroje:           www. mesto.sk        www.zamky.sk

                  web.tuke.sk

 

  www.slovakiatravels.com www.spiskakapitula.sk      www.slovenskyraj.sk

 

  Spišská Kapitula  

 

 

 

 

História Spišskej Kapituly úzko súvisí s históriou Spišského hradu. Nachádza sa na východnom svahu Martinského kopca, v západnej časti Spišského Podhradia. Toto malé cirkevné sídlo pozostáva zo vzácnych objektov, ktoré slúžia na vykonávanie duchovných a administratívnych funkcií spišského biskupstva.  Spišská Kapitula je mestskou pamiatkovou rezerváciou.

 

 Pôvodne samostatná obec Spišská Kapitula od roku 1948 je mestskou časťou Spišského Podhradia. Je cirkevným mestečkom, ležiacim na kopci a vyvinula sa v 12. storočí okolo kostola.
  
 Archeologický výskum dokázal, že na lúke oproti Spišskej Kapitule jestvoval najneskôr od 11.st. pomerne veľký kláštor. V jeho vnútri sa dala identifikovať kaplnka, studňa, pri nej baptistérium, obytné i hospodárske budovy.

V rokoch 1662-1665 Kapitulu  obohnali hradbami a vyvíjala sa ako mesto. Od roku 1776 bola sídlom spišského biskupstva. Po stáročia sa ustálil počet domov (asi 30) a obyvateľov (250-300). Tvorili ho členovia kapituly a služobníctvo. Domy sú sústredené po oboch stranách jedinej ulice, zakončenej dvoma bránami.
   Dominantnou stavbou je neskororománska trojloďová stavba -  katedrála sv. Martina z rokov 1245-1273 s dvoma vežami. Svätyňa a loď boli rozšírené gotickými prístavbami – neskorogotická kaplnka Zápoľských, ktorá bola neskôr barokovo upravená.

Románsko-gotická katedrála je s fungujúcim kňazským seminárom a biskupským úradom. Katedrála sv. Martina prevzala patrocínium staršieho kláštora. Bola prvou románskou trojloďovou bazilikou na našom území, kde sa vo všetkých hlavných priestoroch použili klenby. Na sklonku 13. stor. postihli Spišskú Kapitulu viaceré lúpežné prepadnutia, čo viedlo k výstavbe opevnenia, ktoré je zachované ako hradobný múr s Dolnou a Hornou bránou, domy  kanonikov, niektoré pôvodne gotické, iné renesančné a barokové.

 

Dňa 15.januára 1776 vydala Mária Terézia listinu o založení Spišského biskupstva.

Spišská kapitula sa stala kultúrnym centrom Spiša.

V roku 1648 tu založili jezuiti gymnázium. Biskupský seminár vznikol v roku 1815 a fungoval  do roku 1950.

Biskupská katedrála, pôvodne prepoštský kolegiálny kostol, je ústrednou budovou Spišskej Kapituly. Z architektonickej stránky ide o pamiatku, v ktorej sa spája sloh románsky so slohom neskorogotickým.
Architektúra dnešnej katedrály predchádzali  tri veľké stavebné fázy :

Prvou fázou bola románska bazilika - trojlodie. Zachovala sa časť severného múra s portálom a s jedným úzkym románskym okienkom, východný múr   s románskym víťazným oblúkom, hlavný portál a dve veže.

Druhá fáza :  prestavby od r. 1462 do r.1478 - bolo postavené nové gotické presbytérium a bočné lode boli dobudované do výšky strednej lode.

Tretia fáza :Rod Zápoľských si dal pristaviť kaplnku  - zväčšuje priestorový dojem z katedrály, ďalej bola pribudovaná dnešná sakristia a pod kostolom postavená jedna krypta.

 Severný portál bol upravovaný,  z tejto doby sú dnešné dvere aj s datovaným zámkom, v roku 1776 sa premenil na biskupskú katedrálu.

zachovala  sa len jedna stredoveká nástenná maľba na severnej stene románskeho múru - korunovanie Karola Róberta za uhorského kráľa.

Katedrála má mimoriadne cenný interiér - najmä gotické krídlové oltáre, sochy, náhrobné tabule, náhrobky, kalichy, zvony a podobne. Fresky z roku 1317 znázorňujú korunováciu kráľa Karola Róberta. Veľmi významnou pamiatkou je tiež kamenná plastika Biely lev /Leo albus/ z románskeho obdobia.

Katedrála bola miestom, kde sa nechali pochovávať významné osobnosti.

 

 

 

 

Ďalej sa tu nachádza neskororenesančný biskupský palác z roku 1652 s barokovou úpravou, hodinová veža z roku 1739 a budova seminára, pôvodne gotická, neskôr renesančne a barokovo upravená.

 

Pôvodne románsky, neskôr gotický a barokovo upravený biskupský palác stojí oproti katedrále, postavili ho  zároveň s katedrálou ešte ako prepoštský palác. Pri paláci sa v minulosti rozkladal francúzsky park, do ktorého sa vstupovalo cez dodnes stojacu tzv. Hodinovú vežu z roku 1739.

Vo východnej časti Spišskej Kapituly sa na úzkych gotických parcelách nachádzajú tzv. kanonie kapitulských kanonikov sprístupnené jedinou uličkou v meste.  Opevnenie cirkevného mestečka s dvoma vstupnými bránami postavili v 14. storočí a viackrát ho prestavali. V dôsledku nebezpečných útokov bol v rokoch 1662 - 1665 vybudovaný obranný múr okolo celého areálu.

Hodinová veža je barokovou budovou Spišskej kapituly. Bola postavená okolo roku 1739. Táto veža so štorcovým pôdorysom tvorila vchod do biskupského francúzskeho parku. Zdobia ju pilastre a bohato členená rímsa. Pod strechou sa nachádzajú hodiny a po stranách boli pristavané balkóny, ktoré slúžili ako vyhliadkové miesta.

 

 

 

Vďaka archeologickému výskumu sa dokázalo, že na lúke oproti Spišskej Kapitule (dnes nazývanej Pažica), existoval najneskôr od 11.storočia veľký kláštor, v ktorom sa dala identifikovať kaplnka, studňa, baptistérium, obytné a aj hospodárske budovy. Dá sa predpokladať, že šlo o benediktínsky kláštor, ktorý bol zasvätený sv. Martinovi. Okrem toho v priestore dnešnej Kapituly medzi vežami katedrály a biskupským palácom boli objavené základy okrúhlej stavby - pôvodnej kaplnky zasvätenej sv. Ondrejovi, ktorá pravdepodobne vznikla v druhej polovici 11.storočia

 

ZHRNUTIE:

 

Mestečko založené už v 12. storočí bolo považované za cirkevné centrum Spiše. Od počiatku bolo sídlom spišského prepošstva, ale pôvodná kapitula bola v 1. polovici 13. storočia zničená Tatármi. Na obnove sa začalo pracovať takmer okamžite. Dominantnou stavbou je neskororománska katedrála sv. Martina z rokov 1245-1273 s dvoma vežami. Svätyňa a loď boli rozšírené gotickými prístavbami. Katedrála má veľmi cenný interiér (fresky z počiatku 14. storočia, gotické oltáre a sochy, ...). V Spišskej kapitule je zachovaný hradobný múr s Dolnou a Hornou bránou. Ďalej je tu neskoro-renesančný biskupský palác z roku 1652 s barokovou úpravou, hodinová veža z roku 1739 a budova seminára, pôvodne gotická, neskôr renesančne a barokovo upravená.
Spišská kapitula bola v roku 1948 pripojená k Spišskému Podhradiu.
Pre svoj historický a pamiatkový význam bola Spišská Kapitula vyhlásená v roku 1950 za mestskú pamiatkovú rezerváciu.  Po roku 1989 prevzali budovy pôvodní vlastníci, katolícka cirkev, ktorá ich začala nielen využívať, ale aj reštaurovať a obnovovať. Spišská kapitula je mestskou pamiatkovou rezerváciu a od roku 1993 je zapísaná na zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

 

  čo je to vlastne  - kapitula  ?