Učebné pomôcky  -  Vlastiveda  -  Slovník


SLOVNÍK

 

ARKIER - uzavretá časť obytného domu, vyčnievajúca s priečelia a spočívajúca na konzolách, podperách, umožňujúca výhľad do strán   -  krytý, z troch strán uzavretý výstupok s oknami v priečelí alebo na nároží budovy, spočíva obyčajne na konzolách, zakončený strieškou, vyskytuje sa najmä na gotických a renesančných objektoch

ARKÁDA - oblúk preklenujúci medzery medzi stĺpmi, alebo piliermi

APSIDA - polkruhovitý výklenok pričlenený k hlavnému priestoru budovy  -  polkruhové, podkovovité alebo polygonálne zakončenie svätyne chrámu; v nej je umiestnený hlavný oltár

BARBAKAN  -  pred bránou hradu alebo mesta predsunuté opevnenie kruhového, poloeliptického alebo polygonálneho pôdorysu s vlastnou priekopou, ochodzou a bránou s príslušným vybavením

BASTIÓN  -  bašta, základ sústavy pevnostných mnohouholníkových renesančných a barokových hradieb

BAŠA  -  náčelník, vládca kraja, /alebo aj paša - vysoký turecký vojenský hodnostár/

BAŠTA  -  spevňujúci článok stredovekých fortifikácií, vystupujúci z línie hlavnej hradby, umožňuje ostreľovanie priestoru pri päte opevnenia a krížové ostreľovanie predpolia; na rozdiel od veže dosahuje buď tú istú výšku ako priľahlé hradobné úseky, s ktorými komunikačne súvisí, alebo ich nepatrne prevyšuje

BOSÁŽ -  v architektúre je murivo s plasticky zdôraznenými čelnými plochami jednotlivých kvádrov tvoriacich murivo

CIMBURIE  -  zúbkované ukončenie hradieb alebo veží, rozdelené zubmi a výrezmi na výhľady a kryty pre stredovekých strelcov, kryt obrannej ochodze cisterna - murovaný vodojem alebo v skale vytesaná nádrž na vodu, najmä daždovú

DONJON /donžon, nebojsa/  -  hlavná a najdokonalejšie opevnená veža stredovekého hradu, posledné miesto obrany

EMPORA - vyvýšený priestor, galéria , chór   -   vyvýšená galéria v západnej časti kresťanského chrámu, otvorená arkádou alebo oknom do hlavnej lode, slúžiaca ako tribúna spravidla feudálnemu pánovi, majiteľovi kostola; v centrálnom kostole obieha okolo celého priestoru

FORTIFIKÁCIA   -  pevnosť, opevnenie  -  využíva prírodné podmienky a prispôsobuje sa rozvoju vojenských prostriedkov, vývoju zbraní a vojenskej taktike

FRESKA  - nástenná maľba na čerstvú, ešte vlhkú vápennú omietku, po uschnutí sa farby fresky spoja s vápnom omietky a nadobudnú žiarivý tón

GOBELÍN  -  nástenný koberec často s bohatými figurálnymi motivmi

GOTIKA -  štýl stredovekého umenia v Európe, pochádzajúci z Francúzska, v architektúre ho charakterizujú lomené oblúky, rebrová klenba, štíhle stĺpy a veže a oporné piliere

HLAVICA  -  najvrchnejšia, plasticky vyčnievajúca časť stĺpa, piliera alebo pilastra, v rôznych slohoch rozlične dekoratívne stvárnená

CHRLIČ  - zo strechy vyčnievajúci odkvap z kovovej liatiny, pieskovca alebo plechu; vyskytuje sa najmä na gotických katedrálach v podobe groteskných alebo obludných figúr, najmä hláv

KONZOLA - previsnutá stavebná konštrukcia podopierajúca balkón, arkier, rímsu a podobne

KRAKOREC   -  masívny kamenný nosník vysunutý zo steny ako podpora vystupujúcich častí (balkónu, pavlače, arkiera); obyčajne sa hmotou stupňovito zmenšuje

INTARZIA  -  obrazec z drevených dýh rôznej prirodzenej farby vykladaný do dreva, najmä na nábytku

KARNER  -  malá okrúhla alebo polygonálna stavba, ktorej suterén slúžil ako kostnica a horný priestor ako kaplnka

KLENBA  -  architektonický útvar, uzatvárajúci priestor; váhu klenby nesú podpory - múry, piliere, stĺpy atď.

KONZOLA  -  z múru vyčnievajúci nosný kamenný článok na podporu balkónov, sôch, nosnacov, trámov, často býva ozdobená ornamentmi alebo figúrami 

KRAKOREC  -  masívny kamenný nosník vysunutý zo steny ako podpora vystupujúcich častí (balkónu, pavlače, arkiera); obyčajne sa hmotou stupňovito zmenšuje  :  http://cs.wikipedia.org/wiki/Krakorec

KONZERVÁCIA  -  Konzervácia – odborné ošetrenie hmoty stavby, ktorej autentický (pôvodný) ráz treba zachovať a zároveň zvýšiť jej odolnosť proti škodlivým vplyvom prostredia. Vylučuje akékoľvek dopĺňanie či zmeny zachovaného a väčšinou využíva zvláštne konzervačné technológie a materiály (často moderné)  - Konzervovanie je ochrana – zachovanie. Patria tu jednak opatrenia ktoré zachovajú pamiatku hmotovo celistvú, ale aj úkony ktoré majú preventívny charakter a zabraňujú nasledovnému chátraniu. Často krát je to jedine opatrenie

LISTOVEC   -  druh ornamentu, používajúci ozdobné motívy v tvare lístkov

MASKARÓN - plastický ozdobný motív v podobe ľudskej tváre, obyčajne štylizovaný ako antická divadelná maska, častý v gotike

OCHOZA -  krytá, uzavretá alebo aj otvorená chodba, ktorá vedie okolo budovy alebo jej časti a je s budovou spojená

PALATÍN -  najvyššia hodnosť v Uhorsku po kráľovi, správca väčšieho územného celku

PALISÁDA  -  obranný val z drevených, zvisle do zeme zarazených kolov, obyčajne spevnených opletením

PARKAN - obyčajne 10-12 metrov široký priestor medzi vnútorným hradobným a vonkajším, nižším parkanovým múrom nad priekopou stredovekých objektov

PORTÁL  -  architektonicky upravený a zdôraznený vchod do budovy alebo miestnosti

PREVET   - v preklade znamená súkromné miesto - je to vlastne stredoveký záchod

PRESBYTÉRIUM  -  svätyňa, priestor v chráme pri hlavnom oltári, vyhradený pre kňazov

RELIÉF  -  plastika vystupujúca z plochy, ktorá má k nej ešte badateľný vzťah; ilúzia tretieho rozmeru sa docieľuje náznakom

RENESANCIA  -  umelecký štýl, ktorý vznikol v Taliansku 1420-1440; umenie v období renesancie vpúšťa úzky rámec náboženského umenia a usiluje sa zachytiť reálny život a krásu; v architektúre a plastike preberá prvky antického umenia; v našich podmienkach sa rozvinul v 16. a zač. 17. stor.

RONDEL - stavba oválneho pôdorysu; oválna skupina kríkov, krovín alebo stromov; básnický útvar s 12 až 16 veršami členenými do 3 slôh

ROTUNDA    -  malá stavba s kruhovým alebo polygonálnym pôdorysom, neraz ako súčasť väčšej stavby

REKONŠTRUKCIA  -  účelová prestavba či znovu postavenie stavieb, alebo ich častí. predstavuje taký zásah do konštrukčno-výrobného systému stavby, ktorý má za následok zásadnú zmenu jeho parametrov. V krajnom prípade predstavuje až obnovenie pôvodnej – zaniknutej stavby, jej časti, vzhľadu či funkcie

REŠTAUROVANIE  -  Reštaurovanie sa chápe ako obnova, prezentácia a teda v istom zmysle znovu vytváranie. Jeho cieľom podľa Benátskej charty je “zachovať a odhaľovať estetickú a historickú hodnotu pamiatky” a “je založené na rešpektovaní pôvodného materiálu a autentických dokumentov”. Má za ciel vyzdvihnúť pôvodné, ale aj niektoré získané hodnoty pamiatky

SALLA TERRENA  -  veľká slávnostná miestnosť na prízemí renesančných a barokových šľachtických palácov, postavená na spôsob jaskyne a prístupná z parku alebo nádvoria, s interiérom bohato dekorovaným plastikami a maľbami

TRÁM  - hrada, brvno; do štyroch hrán otesaný kmeň stromu, nosník ako súčasť nosnej konštrukcie

TYMPANÓN - trojuholníková alebo polkruhová plocha nad priečelím monumentálnych budov a nad portálmi, príp. oknom; v ploche tympanónu býva bohatá reliéfna výzdoba


 

ZDROJE : 

http://www.obnova.sk/modules.php?name=slovniky