Učebné pomôcky -  Pravek


 

PRAVEK

 

               prehistória ═  historická veda o praveku

 

 

 

- najdlhšie obdobie vo vývoji ľudstva - vyše 2 milióny rokov

- vytváranie ľudskej spoločnosti

 

 

 

 

 

I. doba kamenná (2,5 mil. rokov - 2 500 pred n. l.)

 

1) staršia doba kamenná (paleolit)

1. najstarší paleolit (2,5 mil. rokov - 600 000 pred n. l.) - otĺkanie, štiepanie
2. starý paleolit (600 000 - 250 000 pred. n. l.)- pästný klin, úštepy
3. stredný paleolit (250 000 - 40 000 pred. n. l.)  - lov na mamuty, jednoduché nože, škrabadlá, hroty, spracovanie kože, zárodky umenia
4. mladší paleolit (40 000 - 10 000 pred. n. l.) - doba lovcov mamutov; 9 000 rokov už na prednom východe je neolit; od tejto doby človek dnešného typu,
- spracovanie nástrojov - čepeľová technika, obydlia-jaskyne a prvé primitívne domy, začiatky umenia-Altamira, Lascaux, Miaux, Madeleine

2) stredná doba kamenná (mezolit)

-  mezolit  (1000 - 6 000 pred n. l.) - príbytky pri brehoch riek, používanie - harpúna, oštep, luk, šíp

3) mladšia doba kamenná (neolit)

-  neolit (5 000 - 3 000 pred. n. l) - v strednej Európe 5 500 - 3 300 pred. n. l. - neolitická revolúcia - vznik poľnohospodárstva a chovu dobytka, pestovanie obilnín, vznik remesiel, prvá spoločenská deľba práce - pastierstvo od poľnohospodárstva

4) neskorá doba kamenná (eneolit)

-  eneolit (chalkolit) (4 000 - 3 000 pred. n. l.) - v strednej Európe eneolit 4300 - 2300 pred. n. l. - používanie medi, presadzovanie patriarchátu - muž
 

II. doba bronzová

1) staršia doba bronzová (2 300 - 1 500 pr. n. l.)
2) stredná (1 500 - 1 300 pr. n. l.)
3) mladšia (1 300 - 900 pr. n. l.)
4) neskorá  (900 - 750 pr. n. l.)

používa sa meď a cín , prichádza k obchodnému styku
vrcholí spoločenská deľba práce - oddelovanie remesiel od poľnohospodárstva
staršia doba bronzová 1.Unětická kultúra 2.Maďarovská kultúra
stredná doba bronzová 2.Mohylová kultúra (pochovávanie ľudí pod mohyly)
mladšia doba bronzová 3.Kultúra popolnicových polí (spaľovanie mŕtvych)

 

III. doba železná

1) staršia (750 - 400 pr. n. l.) (halštatské obdobie)- vychádzala v jednotlivých oblastiach kultúry z ľudu popolnicových polí a udržiavala úzke styky s oblasťou severnej Itálie, s etruskou a gréckou kultúrou
základným prvkom kultúry bolo spracovanie železa a dobývanie rúd
výzbroj v železnej dobe tvorili najmä dýky, meče, sekery, oštepy, hroty šípov a prilby
prudký rozvoj výroby vyvoláva spoločenskú diferenciáciu - vládnucou vrstvou sa stávajú aristokratickí bojovníci, ktorých zbraňou bol dlhý meč
bojovali na koni alebo na bojových vozoch
mŕtvych pochovávali vo veľkých komorových hroboch,do ktorých vkladali zbrane - viera v posmrtný život
pôsobivým príkladom je Magdalenenberg - najväčšia mohyla v strednej Európe (hrob kniežaťa a 133 vedľajších hrobov)
z tohto obdobia poznáme 2 druhy pochovávania
1.spaľovanie mŕtvol
2.pochovávanie telesných pozostatkov
kniežatá mali vysokú životnú úroveň-dovoz antickej keramiky
obývali opevnené panské sídla (u nás Nitra, Smolenice)

 

2) mladšia (400 - 0) (laténske obdobie)

Kelti - horný tok rieky Rýn
Útoky Keltov na Balkán, Malú Áziu a Veľkú Britániu
boli zruční remeselníci (výroba šperkov, výrobkov so skla, výroba peňazí - Dúhovky a Biateky)
budovanie miest (oppidá - centrá výroby a kultúry)
rozmach Keltov zastavila Rímska ríša
 

IV. doba rímska

1) staršia (0 - 200 n. l.)
2) mladšia (200 - 400 n. l.) - v strednej Európe 400 - 600 n. l. - sťahovanie národov

 

 

 

ZDROJ :

http://scottie.borec.cz/skhtml/dejlib/b_pravek.htm