Učebné pomôcky -  Čertova pec


 

Čertova pec

- jaskyňa -

pri Piešťanoch

 

Nachádza 253 m n.m. na úpätí vrchu "Nad Lipovcom" v pohorí Považského Inovca, asi 8 kilometrov od Piešťan pri ceste do Topoľčian. Patrí do katastra obce Radošina. Je v blízkosti motorestu "Čertova pec".

N 48.558 E 17.916

 

 

 

 Predstavuje vzácnu archeologickú a paleontologickú lokalitu s dokladmi o viacnásobnom paleolitickom, halštatskom osídlení. /Halštatská kultúra bola rozšírená v

 rokoch 700 až 400 pred Kr./

Obdobie štvrtohôr a ľadovej doby

 

  Jaskyňa bola vytvorená krasovatením dolomitického vápenca, erozívnou činnosťou - prietokom vody. Jej  "hlavný" vchod má tvar široko otvorenej brány, od ktorého sa strop pomaly znižuje k zadnému nižšiemu a užšiemu otvoru. Je obojstranne priechodná a dlhá 27 m., priemerne 6 m široká a maximálne 4,6 m vysoká. Priestor jaskyne osvetľuje oknovitý otvor na jej ľavej strane. 

   V jaskyni boli nájdené nálezy - najhlbšie  v sondách hlbokých až šesť metrov. Jaskyňu preskúmal v rokoch 1958-1961 PhDr. Juraj Bárta, CSc. z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.

Našli sa najstaršie známky jaskynného osídlenia lovcami - človekom neandertálskeho typu - v staršej dobe kamennej (paleolit) na Slovensku.  Je to najstaršie a  viacvrstvové jaskynné osídlenie  známe u nás. Našlo sa tu množstvo kostí pravekých zvierat. Archeologické nálezy / priečne a oblúkovité driapadlá, univerzálny - *moustiersky hrot, vrtáky a iné/, dokázali, že jaskyňa bola osídlená už v období stredného paleolitu / asi 250 000 rokov pred n.l./ , zistilo sa osídlenie aj z obdobia eneolitu, staršej doby železnej, stredoveku ako aj novoveku. Šperkárska dielňa so svojimi odpadkami a stopami po prerušovanej práci, potvrdila predpoklad, že jaskyňa slúžila len ako prechodné ubytovanie. Mladšia doba kamenná bola svedkom krvavých obradov. Polámané ľudské kosti by mohli rozprávať o zabudnutých kultových obradoch, ktorých súčasťou bola konzumácia ľudských obetí. Záver osídlenia tvorili pravekí roľníci na sklonku mladšej doby kamennej.

V roku 1981 jaskyňu  Čertova pec vyhlásili za chránený prírodný výtvor.                                    

 

 PRAVEK :

Poznámka :

* Moustierska kultúra- Stredný paleolit: 250 000 – 40 000 p. n. l

Ľudia žijú v skupinách, osídľujú jaskyne, zámerne vyrábajú pracovné nástroje, organizácia lovu.

 - srdcovité pästné kliny, driapadlá, sekáče, lovci medveďov....

FOTODOKUMENT :

 

Zaparkujeme pri motoreste Čertova pec :

 

Ideme pár metrov chodníčkom okolo malého ZOO:

 

A prídeme k Čertovej peci - čo je vlastne priechodná jaskyňa:

 

Tu vojdeme:

 

A tu vyjdeme:

 

Miestne čierne kozy nám -ani neviem prečo - pripomínajú čertov :

 

ZDROJE :

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certova_pec

http://www.skonline.sk/jaskyna.php?id=942

http://www.radosina.sk/obec.htm

http://www.anim.sk/!docs/Dejiny%20n%C3%A1rodnej%20kult%C3%BAry.doc