Učebné pomôcky  -  Vlastiveda - Piešťany - Zoborská listina


Naše aktivity:

 

Zoborská listina a

 1. písomná zmienka o PIEŠŤANOCH

 

Piešťany si v roku 2013 pripomínajú

 900. výročie prvej písomnej zmienky v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I.

z roku 1113.

Približne 70 slovenských obcí má tento rok spoločný sviatok. V roku 2013 si napríklad Piešťany, Hlohovec, Trebatice, Červeník pripomínajú 900. výročie ich prvej písomnej zmienky.

Vďačia za to Zoborskej listine z roku 1113, ktorá sa aj napriek krušným chvíľam v stredoveku zachovala v Nitre.

Je to vzácny kus pergamenu, ktorý vyhotovili v benediktínskom kláštore sv. Hippolyta na Zobore. Je zhnednutý aj značne poškodený, chýba z neho takmer tretina. Prvotné domnienky, že to spôsobil oheň, bývalý riaditeľ Štátneho archívu v Nitre Marián Zemene vylúčil. ,,Vidím tam skôr úmysel, niekto sa zrejme snažil odstrániť kráľovskú pečať, aby oslabil právnu silu dokumentu." Je uložená v depozite Biskupského úradu  na Nitrianskom hrade.

Zoborská listina bola vydaná uhorským kráľom Kolomanom I. Piešťany (Pescan) sa tu spomínajú ako obec susediaca s Trebaticami.

Obsahuje majetkový súpis zoborskeho opátstva. Vzhľadom k tomu, že v listine je uvedených vyše 150 dedín a rôznych orientačných bodoch v ich chotároch, je neobyčajne cenným miestopisom celého západného Slovenska na začiatku 12. storočia. Svedčí tiež o organizácii cirkevného života benediktínskymi mníchmi. Benediktínsky kláštor sv. Hippolyta na úpätí Zobora bol najstarším na Slovensku a zanikol ešte za panovania kráľa Mateja Korvína.

Zoborský benediktínsky kláštor bol najpravdepodobnejšie založený v roku 880, keď vzniklo Nitrianske biskupstvo, ktorého prvým biskupom bol pôvodne benediktínsky mních Wiching.

Paleografický rozbor nasvedčuje tomu, že listiny písali mnísi z francúzsko-nemeckého rozhrania. Vplyv francúzskeho a nemeckého pravopisu spôsobuje časté komolenie slovenských názvov obcí, riek, vrchov a iných zemepisných lokalít.  Mnohé názvy zostávajú dodnes nevyriešené, nevieme ich ani približne lokalizovať na mape.

 Listina bola už v ranom stredoveku tŕňom v oku mocných ľudí, pretože potvrdzovala právo kláštora na rozsiahle majetky a na tretinu daní, ktoré sa v nich vyberali. Pečať od uhorského kráľa Kolomana I. mu dodávala právnu silu. Kláštor sv. Hippolyta bol v 11. až 13. storočí najbohatší v Uhorsku.  Dokument mal váhu aj po 200 rokoch, čo dokazujú aj neúspešné falšovateľské pokusy.Väčšina názvov obcí dokazuje, že aj dve storočia od pádu Veľkej Moravy si na území dnešného západného Slovenska udržalo slovanské obyvateľstvo výrazné postavenie.

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/255760-spolu-so-zoborskou-listinou-oslavuje-asi-70-obci/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoborsk%C3%A9_listiny

Popis: D:\Pouzivatelia\Mamina&Ocino\Pictures\relief.jpg

Reliéf v Piešťanoch na dlažbe :

Autorom reliéfov je Patrik Kovačovský. V rámci reliéfu sú vyobrazené dva motívy, Zoborská listina a Fraeunfeldov plán. Dokument z roku 1113 predstavuje prvý známy zemepisný, miestopisný a sídelný súpis jednotlivých lokalít na území západného, časti stredného a severného Slovenska. Listina uvádza 22 väčších a 13 menších majetkových komplexov kláštora. Frauenfeldov plán je dobový dokument, ktorý bol vyhotovený ako litografia v roku 1824. Zachytáva topografiu kúpeľnej osady Teplice a časť Kúpeľného ostrova.

Zoborský benediktínsky kláštor Sv. Hyppolita

Popis: Poh¾ad na budovu kláštora v polovici 19. storoèia

Na úpätí Zobora ležia ešte i dnes ruiny bývalého kláštora. Dátum jeho založenia nie je dodnes známy. Je možné, že jeho fundácia siaha do veľkomoravského obdobia v 9. storočí, avšak najneskôr koncom 10. storočia už určite stál a bol známy po krajine. Je teda najstarším kláštorom na našom území.

Pohľad na budovu kláštora v polovici 19. storočia

V zoborskom kláštore žili mnísi benediktínskej rehole s ich predstaveným opátom, ktorého určoval pápež. Benediktíni sú poľnohospodárska rehoľa, ktorá učila ľudí v okolí svojich majetkov racionálnemu hospodáreniu. Vysadili zoborské vinohrady a založili tradíciu vinohradníctva a vinárstva v Nitre. Majetky opátstva siahali roztrúsene od Turca a Považia až dolu k Dunaju. Ku kláštoru sa viažu aj najstaršie a najcennejšie písomné doklady z nášho územia - Zoborské listiny,

Súčasný pohľad na miesto prvého kláštora na Slovensku. Dnes liečebný ústav pod Zoborom

 

Pod ruinami by sa zrejme našli základy pôvodného benediktínskeho kláštora z 9. alebo 10. storočia. Podrobný archeologický výskum sa tu však ešte neuskutočnil.

Ruiny kláštora na nitrianskom vrchu Zobor čakajú už niekoľko rokov na prezentáciu verejnosti. Lokalita má veľký historický význam. Na mieste barokového Kláštora svätého Jozefa rehole kamaldulov zo 17. a 18. storočia stál predtým benediktínsky Kláštor svätého Hypolita. Ten vznikol pravdepodobne už v deviatom storočí a je teda najstarším historicky doloženým kláštorom na našom území.

Archeológovia majú k dispozícii presný plán kláštora, ako vyzeral v polovici 18. storočia, podrobne popisuje všetky miestnosti. Prvý výskum v lokalite sa robil v roku 1942, posledný v roku 2008. Podarilo sa tu nájsť niekoľko desiatok keramických a sklenených nádob, rôzne krčahy, amfory, misky, nočník či sklenený stredoveký korálik.

 

Čo predchádzalo Zoborskej listine ?

 

Osídlenie dnešného kúpeľného mesta Piešťany a jeho okolia (chotáre dnešných obcí Banka, Moravany nad Váhom, Ratnovce) siaha až do dávneho praveku, kedy sa v blízkosti horúcich termálnych prameňov usídlil lovec mamutov, čo potvrdil aj archeologický nález Moravianskej Venuše - plastika ženy vyrezaná z mamutieho kla z mladšieho obdobia staršej doby kamennej. 

 

Karol Rober z Anjou

A potom :.....

Matúš ČákV rokoch 1299, 1301-1321 boli Piešťany súčasťou panstva Matúša Čáka Trenčianskeho, pána Váhu a Tatier. Po jeho smrti sa časti jeho majetkov zmocnil kráľ Karol Róbert z Anjou. Piešťany boli aj kráľovským majetkom a súčasťou hradného panstva Tematín. V roku 1348 daroval kráľ Ľudovít I. hrad a panstvo Tematín (v rámci neho i Piešťany) magistrovi Mikulášovi Kontovi. Po vymretí tohto rodu ich od kráľa Ľudovíta II. získal Alexej Thurzo. Administratívnu činnosť mestečka v 16. storočí dokladá i prvý po slovensky písaný list z roku 1564, ktorý písal piešťanský richtár Valo Kudlas trnavskému magistrátu.

Roku 1720 daroval panovník Karol VI. panstvo Hlohovec (a s ním i Piešťany) Jánovi Leopoldovi Erdődymu.Alexander Winter Erdődyovcom patrilo mestečko Piešťany až do roku 1848 a kúpele až do roku 1940. Najväčší rozmach kúpeľov nastal po roku 1889, potom ako si kúpele prenajala od Erdődyovcov rodina Winterovcov. V období rokov 1889-1940 firma Alexander Winter a synovia zmenila kúpele na podnik medzinárodného významu a mestečko Piešťany a obec Teplice na známe kúpeľné mesto. Koncom 19. storočia v roku 1894 vzniká symbol kúpeľov – barlolamač , ktorý je i dnes v znaku mesta Piešťany.

Po skončení II. svetovej vojny v roku 1945 bol Piešťanom pridelený štatút mesta.