Informácie

podľa nového Zákona o cestnej premávke

platného od 1. 2. 2009

Zákon 8/2009 Z.z.

 

 

Účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky,

- je povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie , situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam

 

Niektoré dopravné predpisy  pre motoristov:
- Značenie ciest zodpovedá európskym normám.

- Vodiči motorových vozidiel musia celoročne svietiť počas celého dňa.

- Pred jazdou a počas nej je zakázané piť alkohol (aj pivo), či užiť inú návykovú látku, – povolené je 0 promile alkoholu v krvi!

- Osoba sediaca na sedadle vybavenom bezpečnostným pásom musí byť počas jazdy vozidla pripútaná (vrátane zadných sedadiel) a to aj v mestách. Osoba nižšia ako 150 cm musí sedieť na špeciálnej bezpečnostnej sedačke. Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením18) je povinná toto zariadenie použiť. Deti do 12 rokov a zvieratá sa nesmú prepravovať na predných sedadlách.

- Telefonovať počas jazdy a používať antiradar je zakázané. Používanie mobilných telefónov je povolené iba v prípade, že používate handsfree set.

- Motorové vozidlo sa smie používať len na cestách (týka sa to aj motocyklov, skútrov, štvorkoliek a pod. používaných pre šport a zábavu v prírode, okrem výnimiek – vozidiel zabezpečujúcich bezpečnosť, ochranu, zásobovanie neprístupných miest a pod.) Vodič aj spolujazdec na štvorkolke musí mať okuliare a s konštrukčnou rýchlosťou nad 45 km/h aj prilbu.

- Zastavenie alebo státie vozidla na chodníku, iba ak  zostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m.
- Od roku 2010 musia vozidlá nad 3,5 tony na spoplatnených cestách platiť mýtne poplatky. Vozidlá do 3,5 tony musia naďalej mať na diaľnici diaľničnú nálepku.

 

Predpísaná výbava vozidla
Min. 1 ks poistky, min. 1 ks žiarovky z každého druhu, čo sa používa vo vozidle (len z vonkajšieho osvetlenia) , zdvihák, kľúč na kolesá, náhradná pneumatika, kľúč na náhradnú pneumatiku, reflexná vesta (musí byť v dosahu vodiča – v kabíne vozidla pretože ju musí mať oblečenú každá osoba pri núdzovom vystúpení z vozidla), vlečné lano, výstražný trojuholník a lekárnička.


 

Rýchlostné limity 
obec 50 km/h (ak príslušnou značkou nie je povolená vyššia alebo nižšia rýchlosť)
mimo obce 90 km/h (ak príslušnou značkou nie je povolená vyššia alebo nižšia rýchlosť)
diaľnice a cesty pre motorové vozidlá max. 130 km/h, min. 80 km/h
diaľnice a cesty pre motorové vozidlá v obci max. 90 km/h, min. 65 km/h 

 

Osobitné ustanovenia o chodcoch
§ 52

Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.

Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.

 

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.

 

§ 53

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách.

 

Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.
 

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

§ 54

Pre organizovaný útvar chodcov, školskej mládeže alebo pre sprievod, primerane platia práva a povinnosti vodičov podľa tohto zákona.
zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.

Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo;
 

§ 55
Osobitné ustanovenia o cyklistoch

 

bicyklista smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

- Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 10 rokov.

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.
Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.
- Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

- Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

- Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.


V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

- Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

 

 

Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú ďalej oprávnení - vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku,


 

zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

 

vyhláška MV SR č. 9/2009