Dopravná výchova

Metodická učebná pomôcka

pre

vychovávateľky Školských klubov detí

Dopravna VYCHovA.pdf

 

Úvod :

   Dopravná výchova patrí do obsahu  športovej a preniká do celej záujmovej činnosti v Školských kluboch detí. Premávka na komunikáciách je čoraz väčšia a zložitejšia. Tým stúpa počet dopravných nehôd, na ktorých majú veľký podiel aj deti. Stávajú sa priamymi účastníkmi cestnej premávky ako chodci, alebo cyklisti. Preto je nevyhnutné oboznamovať ich so správaním v  rozličných dopravných situáciách, dopravnými značkami, s funkciou dopravnej polície, s dopravnými prostriedkami a správaním v nich. Deti by si mali osvojiť nielen základné vedomosti nevyhnutné pre bezpečný pobyt v cestnej premávke, ale aj potrebné praktické skúsenosti.

   Úlohou dopravnej výchovy je :

-        utvárať základné vedomosti, zručnosti a návyky sebaochrany pri  cestnej doprave a pri používaní ciest

-         poskytovať základné znalosti o dopravných predpisoch a pravidlách cestnej premávky

-         utvárať uvedomelé postoje detí pri používaní ciest, viesť ich k ohľaduplnosti, zdvorilosti v doprave a k ochote pomáhať pri dopravnej nehode

-         podnecovať a rozvíjať teoretický a praktický záujem detí o motorizmu

   Potrebné základné vedomosti a praktické skúsenosti by deti mali získavať zaujímavou a príťažlivou formou. Dôležité je využiť záujem detí o súťaženie a meranie síl a ich hravosť.

Vychovávateľka zaraďuje drobné súťaže, kvízy, ktorými preveruje znalosť dopravných značiek a ich význam, znalosť pravidiel cestnej premávky a pod. Dopravnú tematiku využíva aj pri ostatných záujmových činnostiach.

  Na výchovu k dopravnej disciplíne je vhodný každý pobyt mimo budovy školského klubu. Na ihrisku, v záhrade, vo voľnej prírode sa dajú použiť pohybové hry s dopravnou tematikou, na vychádzkach možno pozorovať premávku na cestách, prechodoch, križovatkách, pohyb chodcov v cestnej premávke, na chodníkoch a pod.

 

Návrh na rozdelenie základných úloh dopravnej výchovy v školskom klube :

V oddelení detí 1. ročníka : Samostatná bezpečná cesta do školy a pohyb v najbližšom

                                             okolí školy a bydliska. Základné pravidlá pre chodcov.     

                                             Bezpečné prechádzanie jazdnej dráhy.

 

V oddelení detí 2.ročníka : Upevnenie najdôležitejších pravidiel pre chodcov. Orientácia

                                            v širšom okolí školy a domova, bezpečný pohyb na detských

                                            dopravných prostriedkoch.

 

V oddelení detí 3.ročníka :Samostatný pohyb detí v širšom okolí bydliska, bezpečný pohyb na

                                         detských dopravných prostriedkoch na vyznačených miestach.

                                         Ovládať základné pravidlá pre chodcov. Oboznámenie s pravidlami

                                         pre cyklistov.

 

V oddelení detí 4.ročníka : Zvládnutie základných pravidiel cestnej premávky. Dôkladné

                                           osvojenie pravidiel správania chodca a cyklistu. Zodpovednosť

                                           chodcov a cyklistov. Údržba bicykla.

 

 

Tematické okruhy dopravnej záujmovej činnosti:

-         Správanie chodcov na chodníku, na vozovke, prechádzanie vozovky, križovatky, chôdza v útvare, oboznamovanie sa s časťami komunikácií, určovanie dopravných značiek.

-         Pohyb na komunikáciách za zhoršených poveternostných podmienok / hmla, poľadovica a pod./

-         Oboznamovanie sa s neprehľadnými a nebezpečnými miestami a miestami, ktoré sú vhodné na hry.

-         Predchádzanie dopravným nehodám, prvá pomoc pri zraneniach v cestnej premávke.

-         Oboznamovanie sa s druhmi dopravných prostriedkov, vystrihovanie obrázkov  a zostavovanie modelov dopravných prostriedkov.

-         Správanie sa v hromadných dopravných prostriedkoch / nastupovanie, vystupovanie, prestupovanie, používanie cestovných lístkov /, úcta k starším a chorým občanom – uvoľňovanie miesta na sedenie.

-         Riešenie dopravných situácií na modeloch / napr. v piesku, zo stavebnice/.

-         Dopravné súťaže, kvízy s dopravnou tematikou.

-         Zdokonaľovanie techniky jazdy na bicykli / rozjazd, prejazd zákrut, brzdenie, zastavovanie, jazdy zručnosti/.

-         Hry s dopravnou tematikou, návšteva dopravného ihriska, exkurzia do autoškoly.

-         Riešenie základných dopravných situácií pri jazde na bicykli, kolobežke, súťaže na det. doprav. prostriedkoch.

-         Oboznamovanie sa s podmienkami jazdy na bicykli v cestnej premávke a s dopravnými značkami pre cyklistov.

-         Besedy s príslušníkmi Polície, Slovenského červeného kríža a pod.

 

   Výchovné prostriedky – formy práce

   Aby si deti  osvojili tento rozsah vedomostí, volíme iné formy výchovnej práce, odlišné od foriem pri školskom vyučovaní.

Na ihrisku, v záhrade, v prírode to budú jednoduché pohybové hry s dopravnou tematikou, napr. Na strážnika, Na križovatku, či jednoduché dopravné ihriská s križovatkou a pod. Ďalej to môžu byť besedy, hry, súťaže, výklad, kvízy, film, spoločenské hry, exkurzia, praktické predvádzanie.

 

   Témy na dopravnú výchovu :

-         Orientácia v najbližšom okolí školy a bydliska, bezpečná trasa cesty do školy.

-         Základy orientácie v cestnej premávke.

-         Základné dopravné signály / svetelné signály, funkcia dopravných značiek/. Rozoznávanie niektorých dopravných značiek podľa dôležitosti : pre chodcov, pre cyklistov.

-         Zásady správneho správania sa chodca v cestnej premávke a hry detí vonku. Funkcia príslušníka Polície v cestnej premávke. / Chôdza po pravej strane, správne prechádzanie cez cestu, hry len na bezpečných miestach, rozoznávanie zvukov dopravných prostriedkov  - či sa približujú alebo vzďaľujú/.

-         Základné vedomosti pravidiel cestnej premávky pre chodcov.

-         Vznik a rozvoj dopravy, história dopravných prostriedkov, vznik a rozvoj motorizmu, typy motorových vozidiel.

-         Základné vedomosti o prvej pomoci. Zásady 5 T : ticho, teplo, tekutiny, tíšiace prostriedky, transport.


 

Malý bicyklista – účastník cestnej premávky

 

   Medzi účastníkov cestnej premávky patria popri vodičoch motorových vozidiel tiež aj chodci a bicyklisti. Bicyklisti tvoria zvláštnu skupinu účastníkov cestnej premávky. Na rozdiel od vodičov motorových vozidiel, ktorí vlastnia vodičské oprávnenia získané v autoškolách, bicyklisti nevlastnia žiadne oprávnenie. Pritom sú tak isto užívateľmi ciest a účastníkmi cestnej premávky, ako vodiči motorových dopravných prostriedkov.

   Medzi spôsoby, ako pripraviť školopovinného bicyklistu na to, aby sa stal spoľahlivým účastníkom cestnej premávky, patrí dopravná výchova. Dopravnú výchovu vychovávateľky prevádzajú nielen na záujmových činnostiach, ale i v záujmových útvaroch školského klubu detí, alebo v spolupráci s CVČ.

 

   Deti môžu samostatne jazdiť na bicykli v cestnej premávke od 10 rokov. Mladšie deti v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.

   Cyklista, teda i žiak základnej školy je povinný dodržovať dopravné predpisy.

   Ak má byť bicykel naozaj bezpečným dopravným prostriedkom, musí byť správne vybavený :

a/ účinnými blatníkmi

b/ dvoma od seba nezávislými brzdami

c/ žltými odrazovými sklami : na obidvoch stranách šliapadiel a dvomi na lúčoch oboch kolies

d/ zadným odrazovým sklom červenej farby a predným odrazovým sklom bielej farby

e/ zdrojom elektrického prúdu

 f/ svetlometom schváleného typu, ktorý svieti dopredu bielym svetlom, viditeľným v noci na  

    vzdialenosť najmenej 300m, ale nesmie pritom oslňovať a koncovým červeným svetlom

 g/ jasne znejúcim zvončekom

  Bicyklista nesmie zabúdať, že bicykel má iba dve kolesá a preto počas jazdy sa treba plne venovať jeho riadeniu, dbať so zvýšenou opatrnosťou na vozidlá, chodcov, na priechodoch najmä na deti, staršie a telesne postihnuté osoby. Počas jazdy cyklisti nesmú obmedzovať plynulosť cestnej premávky, prekážať v jazde rýchlejším vozidlám. Nesmie rušiť ostatných účastníkov cestnej premávky nadmerným zvonením, bezohľadnou jazdou, rozstrekovaním kaluží alebo blata. Nebezpečné je, ak cyklista zazvoní tesne za chodcovým chrbtom.

 

   Pri jazde musí cyklista rešpektovať tieto zásady :

1.      Na bicykli sa jazdí pri pravej strane vozovky pri pravom okraji. Mimo obce smie cyklista používať aj pravú krajnicu, ak nie sú ohrozovaní chodci. Ak je chodník označený dopravnou značkou „Cestička pre cyklistov“ – je povinný túto cestičku použiť.

2.      Bicykel sa smie viesť po pravej strane vozovky, pri pravom okraji vozovky.

3.      Viac cyklistov nesmie jazdiť vedľa seba, len jednotlivo za sebou.

4.      Cyklista nesmie jazdiť bez držania riaditiek.

5.      Cyklista sa počas jazdy nesmie držať iného vozidla, jazdiť v tesnej blízkosti za motorovým vozidlom, alebo sa chytať idúceho vozidla.

6.      Pri jazde musí mať cyklista nohy na šliapadlách.

7.      Na jednomiestnom bicykli nie je dovolené jazdiť dvom osobám. Ak má bicykel osobitné sedadlo umiestnené pred cyklistom a stúpadlá, smie osoba staršia ako 15 rokov viezť dieťa  mladšie ako 10 rokov.

8.      Ak vychádza cyklista z vedľajšej cesty, musí dať prednosť vozidlám na hlavnej ceste.

9.      Ak vyúsťuje cestička pre cyklistov na vozovku, je cyklista povinný dať všetkým vozidlám v oboch smeroch prednosť, pokiaľ to inak neurčuje dopravný svetelný signál pre cyklistov.

10.  Pri odbočovaní musí cyklista ukázať včas upažením ruky zmenu smeru jazdy a obzrieť sa dozadu, či môže odbočiť.

11.  Pri odbočovaní vľavo musí dať vždy prednosť v jazde protiidúcim vozidlám.

12.  Pri kalamitných situáciách dáva cyklista prednosť vozidlám požiarnej ochrany, vozidlám zdravotnej záchrannej služby, vozidlám polície, ak majú zapnuté zvukové výstražné signály.

13.  Riadi sa všetkými dopravnými značkami, dopravnými signálmi a pokynmi dopr. polície.

14.  Ovláda všetky dopravné značky.

15.  V neprehľadnej zákrute a jej tesnej blízkosti je státie a zastavenie zakázané.

16.  Pred jazdou je cyklista povinný prezrieť bicykel, jeho vybavenie a výstroj, odstrániť zistené závady.

17.  Viesť bicykel po chodníku môže len vtedy, keď nie sú ohrození, alebo obmedzovaní chodci.

18.  Za idúcim vozidlom musí cyklista zachovávať takú vzdialenosť, aby mohol podľa potreby včas zastaviť, alebo znížiť rýchlosť.

19.  Cyklista nesmie ohroziť chodcov, ktorí pri prechádzaní už vstúpili do vozovky na vyznačenom priechode pre chodcov.

20.  Cyklista, ktorý mal účasť na dopravnej nehode, je povinný bezprostredne zastaviť.

 

Čo je povinnosťou cyklistu, ak sa stane účastníkom dopravnej nehody?

-         poskytnúť podľa svojich možností a schopností prvú pomoc

-         privolať odbornú prvú pomoc

-         oznámiť nehodu polícii

-         na požiadanie preukázať postihnutej osobe svoju totožnosť, alebo aspoň povedať meno a adresu

-         poznať naspamäť tel. čísla prvej pomoci a polície

 

 

ČO  MAJÚ  VEDIEŤ  PRVÁCI ?

 

1.      Povinnosti chodca na chodníku

2.      Priechody pre chodcov

3.      Svetelné signály

4.      Tlačenie vozíka, káry, kočíka a pod.

5.      Ďalšie používanie chodníka a vozovky

6.      Obytná zóna

7.      Jazda na bicykli

8.      Dopravné značky

 

1.      Chodec chodí po pravej strane chodníka, najviac idú dvaja vedľa seba, kde je široký chodník, môžu aj viacerí. Tam kde nie je chodník, chodci chodia vľavo, najviac dvaja vedľa seba, tam kde je to nebezpečné po jednom. Útvar – skupina detí ide po pravej strane vo dvojiciach – po tme osvetlení vpredu  po oboch stranách bielym svetlom, vzadu po oboch stranách červeným svetlom.

 

2.  Po priechode pre chodcov chodia chodci po pravej strane – najviac dvaja vedľa seba. Berú ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel tak, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. Ak je v blízkosti križovatky priechod, nadchod, alebo podchod, chodec smie prechádzať len na týchto miestach. Tam kde nie je priechod, prechádza chodec len kolmo na jej os tam, kde je to najbezpečnejšie a dáva prednosť vozidlám idúcim v oboch smeroch.

 

3.  Pre chodcov sa používajú svetelné signály dvojfarebnej sústavy. Ak je chodec na priechode a zasvieti červené svetlo, chodec prechod dokončí. Pri použití tlačidlového signalizačného zariadenia, chodec vstúpi na vozovku len pri zasvietení zeleného svetla.

 

4.  Kočík, vozík, kára sa tlačí po chodníku  ak majú šírku max. 600mm – širšie po ľavej strane cesty.

 

5.   Po chodníku sa môže  jazdiť  na kolieskových korčuliach, skateboarde, lyžiach, viesť sane – nesmie sa však prekročiť rýchlosť chodca, pokiaľ tam je. Môže ísť rýchlejšie len ak sa tým neohrozia ani neobmedzia ostatní chodci.

- Po ceste musia ísť po pravom okraji vozovky, jednotlivo za sebou a musia dodržovať pravidlá cestnej premávky.

      -  Cestička pre chodcov – nesmie ju používať iný účastník cestnej premávky

                                           -  tlačiť bicykel  sa  môže pokiaľ sa tým neohrozia chodci

                                           -  jazdiť na bicykli sa nesmie

                                           -  jazdiť na skateboarde, kolieskových korčuliach a lyžiach sa smie,    

                                              pokiaľ sa tým nehrozia chodci a neprekročí  rýchlosť chodca

     -  Cestička pre cyklistov -  môže po nej ísť chodec ak neobmedzuje cyklistov

                                              - nemôže po nej samostatne jazdiť na bicykli  osoba mladšia ako

                                                10 rokov

6.  V obytnej zóne sa môže chodiť po chodníku aj vozovke v ľubovoľnom smere, hrať sa rôzne hry, jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboarde, lyžiach. Nesmie sa však prekážať ostatným chodcom, treba umožniť prejazd vozidlám a vzájomne sa neohrozovať.

 

7.  Dieťa do 10 rokov – prvák môže jazdiť na bicykli  po vozovke len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov a môže ju na bicykli viezť osoba od 15 rokov a to na takom bicykli, ktorý je vybavený pomocným sedadlom a pevnými opierkami na nohy.

8.      Dopravné značky

  -    Pozor chodci                                          -    Pozor deti

  -    Zákaz vjazdu ručných vozíkov               -    Zákaz vstupu chodcov

  -    Cestička pre chodcov                               -  Cestička pre chodcov a cyklistov

-    Podchod alebo nadchod                         -    Priechod pre chodcov

  Obytná zóna                                                Koniec obytnej zóny

 

 http://dopravni-znacky.net/seznam/svetelne-signaly

 

ČO MAJÚ  VEDIEŤ  DRUHÁCI ?

 

1.      Čo majú vedieť prváci

2.      Pešia zóna

3.      Základné povinnosti cyklistov

4.      Priechody pre cyklistov a svetelné signály

5.      Preprava osôb

6.      Povinné vybavenie bicykla

7.      Používanie cestičiek pre cyklistov

8.      Dopravné značky

 

2.    V pešej zóne  platia všetky pravidlá pre chodcov na chodníkoch. Pokiaľ je na dopravnej značke vyznačený čas pre povolenie vjazdu zásobovacím vozidlám v určenom čase, je chodec povinný mu prejazd umožniť. Pritom vodiči nesmú  chodcov  ohroziť.  V pešej zóne je jazda na bicykli zakázaná. Môže sa – tlačiť bicykel a jazdiť na kolieskových korčuliach a podobných prostriedkoch len rýchlosťou chodca, pokiaľ nie je zóna voľná.     

3.   -     Na bicykli sa môže jazdiť samostatne na vozovke od 10 rokov.

      –    Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov.

        Kde je vyznačená cestička pre cyklistov, cyklista je povinný ísť po nej.

        Kde cestička pre cyklistov nie je, jazdí sa pri pravom okraji vozovky v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.

        Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou.

        Cyklista je povinný a) držať sa za jazdy riaditiek

                                             b) sledovať situáciu v cestnej premávke

                                             c) nohy mať na šliapadlách

 4.   Priechod pre cyklistov -  N 7, je nová vodorovná dopravná značka, je zeleno čierna. Platí pri nej svetelný signál trojfarebnej sústavy. / Nie ako pre chodcov – dvojfarebný. / Cyklista na priechode pre cyklistov nemá prednosť pred vozidlami.

  

5.   Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viesť osobu mladšiu ako 10 rokov.

6.   Povinné vybavenie bicykla : a)  účinné blatníky

                                                     b)  dve od seba nezávislé brzdy

                                                     c)  žlté odrazové sklá na obidvoch stranách šliapadiel a 

                                                                kolies

                                                           d)  zadné odrazové sklo červenej farby

                                                     e)  svetlomet schváleného typu, ktorý svieti dopredu bielym

                                                                svetlom, dozadu červeným svetlom

                                                     f)   zdroj elektrického prúdu

                                                     g)   zvonček 

 

7.   Cestičku pre cyklistov   -  nemôže používať dieťa  /cyklista/  mladšie ako 10 rokov

                               -   môže sa po nej jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboarde,   lyžiiach

                               -   môže ísť po nej chodec, pokiaľ neobmedzí v jazde cyklistu

                               -    na cestičke cyklista jazdí v smere šípky

 

9  Dopravné značky : všetky pre prvákov + :

    Pozor, priechod pre chodcov                          Železničné priecestie bez závor

  Nerovnosť vozovky                                     Priechod pre cyklistov

Cestička pre cyklistov                                    Pešia zóna

 

  Signál pre cyklistov so znamením „Stoj“

  Signál pre cyklistov so znamením „Pozor“ 

  Signál pre cyklistov so znamením „Voľno“

 

ČO  MAJÚ  VEDIEŤ  TRETIACI  ?

 

1.      Čo majú vedieť prváci a druháci

2.      Ďalšie povinnosti cyklistov

3.      Znamenie o zmene smeru jazdy

4.      Výstražné znamenia

5.      Vymedzenie pojmu vodič, chodec

6.      Železničné priecestia

7.      Dopravné značky

 

2         -  Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 800 mm, má vzadu 2 červené odrazky, je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením.

-         Iný účastník cestnej premávky než cyklista, nesmie použiť cestičku pre cyklistov. / To neplatí pre osoby, ktoré tlačia bicykel./

-         Zdravotne postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou invalidného vozíka / motorového, alebo nemotorového/ smie použiť ktorúkoľvek  krajnicu, alebo okraj vozovky. Ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

-         Cyklista nesmie  jazdiť na diaľnici.

-         Cyklista nesmie viesť za jazdy psa.

 

3         -  Znamenie o zmene smeru jazdy je vodič povinný dávať vždy pri zmene smeru jazdy,    

          vybočovaním z neho, alebo ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

-         Znamenie o zmene smeru sa dáva pred začatím  jazdného úkonu včas a zreteľne.

-         Znamenie sa dáva smerovými svetlami, ak nimi vozidlo nie je vybavené, alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie upažením.

-         Cyklista dáva znamenie o zmene smeru jazdy upažením rukou vpravo, alebo vľavo.

-         NOVINKA  -  rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu.

 

4         Vodič smie dávať výstražné zvukové znamenia len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie nebezpečenstva, cyklista dáva výstražné znamenie zvončekom.

 

5.    Vodičom je osoba, ktorá vedie motorové vozidlo, alebo nemotorové vozidlo, alebo

 električku.

       Chodec  je účastník cestnej premávky, ktorý sa pohybuje pešo. Chodec je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre zdravotne postihnuté osoby alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600mm, osoba, ktorá sa pohybuje  na lyžiach, alebo na kolieskových korčuliach, alebo pomocou ručného, alebo motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby, ktorá tlačí bicykel, alebo moped, alebo vedie psa.

 

5.       Pred železničným priecestím vodič a každý účastník cestnej premávky je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničné priecestie sa nesmie vchádzať ak sa závory spúšťajú, sú spustené, alebo ak sa zdvíhajú, ak sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami, zvukom húkačky, alebo zvončeka.  Ak zamestnanec dráhy dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie, neplatia vyššie uvedené ustanovenia, ale jeho pokyny.

 

7.   Dopravné značky : Všetky pre prvákov a druhákov + :

    - Zákruta vpravo                          -Zákruta vľavo                     Dvojitá zákruta prvá vpravo

 

-  Zúžená vozovka  / z oboch strán/  -  Nebezpečenstvo šmyku  -  Sneh, alebo poľadovica

 

-Železničné priecestie so závorami   - Svetelné signály             -Práca na ceste                

 

  -  Zákaz vjazdu všetkých vozidiel                  -Zákaz vjazdu všetkých vozidiel  /v oboch smeroch/    

     -  Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel           -  Zákaz vjazdu cyklistov       

      -  Zákaz odbočovania vpravo                    -  Zákaz zvukových výstražných znamení

      

    -  Daj prednosť v jazde !        -  Stoj, daj prednosť v jazde !      -  Daj prednosť v jazde električke!

    -Hlavná cesta                          -  Koniec hlavnej cesty

 

   -  Jednosmerná premávka    -  Slepá cesta

 

    -   Pozdĺžna súvislá čiara      -  Pozdĺžna prerušovaná čiara       -  Cyklistická smerová šípka

 

 http://www.asnova.sk/index.php?go=znacky

 http://www.asnova.sk/index.php?go=znacky&type=v

 

ČO  MAJÚ  VEDIEŤ  ŠTVRTÁCI  ?

 

1.      Čo majú vedieť prváci, druháci, tretiaci,

2.      Jazda cez križovatku, svetelné signály

3.      Jazda v jazdných pruhoch

4.      Základné pravidlá jazdy cez križovatky

5.      Rýchlosť jazdy

 

2        -  Križovatka je miesto, v ktorom sa cesty pretínajú, alebo spájajú. Za križovatku sa nepovažuje   vyústenie poľnej cesty, ani lesnej cesty, na inú cestu.

-         Križovatka s riadenou premávkou  môže byť riadená svetelnými signálmi, alebo príslušníkom polície.

-         Svetelné signály sú trojfarebnej sústavy / s guľatými svetlami so šípkou, alebo šípkami/

-         Riadenie križovatky policajtom – „Stoj, pozor, voľno!“

 

3        Mimo obce sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť ak je to potrebné na obchádzanie,  predchádzanie, otáčanie, alebo odbočovanie.

V obci  sa smie jazdiť vo všetkých jazdných pruhoch vyznačených na vozovke v jednom smere jazdy, používa sa na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh. Pritom sa nepovažuje za predchádzanie, ak idú vozidlá v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie, ako vozidlá v inom  jazdnom pruhu.

-         Jazdné pruhy sú : priebežný, pripojovací, odbočovací

-         Vodič – cyklista, smie prechádzať z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu len vtedy, ak neohrozí vodiča jazdného pruhu, do ktorého prechádza. Pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

-         NOVINKA  : Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného a nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu. / vysvetliť jazdné pruhy /

 

4        Pravidlá prechodu cez križovatky :

a)      vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste označenej ako vedľajšia cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po ceste hlavnej

b)      ak prednosť v jazde nevyplýva z hlavnej cesty / ak je križovatka neoznačená dopravnými značkami /, je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim  sprava.

c)      Pri odbočovaní vľavo, na rovnakých cestách, vodič je povinný dať prednosť protiidúcim vozidlám

d)      Nesmie sa otáčať a cúvať na križovatke a v jej tesnej blízkosti

e)      Ak je na križovatke dopravná signalizácia, riadi sa svetelnými signálmi

f)       Ak riadi na križovatke premávku policajt, riadi sa jeho pokynmi, svetelná signalizácia neplatí

g)      Na príkaz značky  „Stoj daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

 

5          -  Vodič / cyklista/ smie ísť takou rýchlosťou, na akú má rozhľad, aby stihol zastaviť

           dopravný  prostriedok.

        -  Vodič musí rýchlosť jazdy prispôsobiť svojim schopnostiam a vedomostiam a stavu

            cesty.

 

6.      Rôzne  :

-         Pre cyklistov platia všetky pravidlá na vozovke ako pre vodičov dopravných prostriedkov.  

      Všetky pokyny dopravných značiek musia dodržiavať.

6.      Dopravné značky  :  všetky pre prvákov až tretiakov  +

 

A19    -  Križovatka

 

A20a   - Križovatka s vedľajšou cestou

 

A20b   -  Križovatka s vedľajšou cestou

 

A21    -  Obojsmerná premávka

 

A31    -  Iné nebezpečenstvo

 

B24    -  Zákaz otáčania

 

C4a,b,c.d,e,f  -  Prikázaný smer jazdy

 

C5a, b, c   -  Prikázaný smer obchádzania

 

C6     -  Kruhový objazd

 

D17b  -   Prvá pomoc

 

D18    -  Informácie

 

D31a  -  Diaľnica

 

D31b  -  Koniec diaľnice

 

D32a  -  Cesta pre motorové vozidlá

 

D32b  -  Koniec cesty pre motorové vozidlá

 

D 44a  -  Cesta  I. triedy   / 1 a 2 cifry/

 

D44b  -  Cesta  II. Triedy   / 3 cifry /

 

D45    -  Cesta pre medzinárodnú premávku

 

D53     -  Jazdné pruhy pred križovatkou

 

D56a  -  Zóna s dopravným obmedzením

 

D56b  -  Koniec zóny s dopravným obmedzením

 

E2a,b  -  Tvar križovatky /dodatková tabuľa/

 

E10    -  Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou

 

V9a   -  Smerové šípky

 

V9b   -  Predbežné šípky

 

V12b  - Žltá súvislá čiara

 

V12c  -  Žltá prerušovaná čiara

 

V13   -  Šikmé rovnobežné čiary

 

V14   -  Nápisy na ceste

 

O1    -  Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko zdravotne postihnutú

 

O2    -  Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko pohybovo postihnutú

 

O3    -               -  „  -         vedeného  osobou    sluchovo postihnutou

 

O4    -                -  „  -                           vodičom začiatočníkom

 

O5    -  Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 

O6    -  Označenie autobusu prepravujúceho deti

 

Z5a   -  Zastavovací terč pre policajta

 

Z5b   -  Zastavovací terč pre inú osobu

 

Preukaz cyklistu

   Jednou z foriem motivovania detí o záujem  o dopravnú výchovu je aj získanie preukazu malého cyklistu. Vychovávateľky školských klubov, i vedúci dopravných záujmových útvarov by mali byť podrobne oboznámení a vyškolení v dopravnej výchove. Výhoda je byť držiteľom vodičského preukazu.

   Náplň práce v dopravných záujmových útvaroch, dopravných krúžkoch, či na dopravnej výchove v rámci záujmových činností by mala byť vedená zábavnou formou, nie iba čítaním paragrafov. Pozornosť treba venovať aj vyučovacím pomôckam, zhotovovaniu dopravných hier, či prekážok pre jazdu zručnosti a pod.

 

Čo všetko má držiteľ preukazu cyklistu vedieť ?

 

POVINNÉ VYBAVENIE BICYKLA :

-          účinné blatníky

-          dve od seba nezávislé brzdy

-          žlté odrazky na oboch stranách pedálov a dve v lúčoch na každom kolese

-          biela odrazka vpredu a červená vzadu

-          dynamo

-          svetlomet vpredu s bielym svetlom a vzadu svietiace červené svetlo

-          jasne znejúci zvonček

 

ZÁSADY ÚDRŽBY BICYKLA :

Mazanie : Olejom sa mažú náboje obidvoch kolies, stred, čeľusťové brzdy, ovládacie lanká a pedále. Reťaz sa každoročne umyje v benzíne a ľahko naolejuje.

Čistenie : Kostra sa umýva vodou / alebo autošampónom/ a utrie sa dosucha. Odrazky a svetlomet musia byť stále čisté.

Rozobratie kolies :  Obe kolesá sa rozoberajú uvoľnením matíc. Pri nasadzovaní sa musia matice súmerne uťahovať.

Zriadenie reťaze : Reťaz musí byť mierne uvoľnená / previs 1 – 2 cm/. Povoľuje sa reťaz posúvaním zadného kolesa.

Zriadenie sedadla : Výška a sklon sedadla sa zriaďuje maticami alebo zariadením tomu určeným. Správna výška sedadla je vtedy, ak bicyklista sedí a natiahnutou nohou sa dotýka zeme. Obvyklé je sedadlo vo vodorovnej polohe.

Údržba bŕzd : Okrem mazania bŕzd treba kontrolovať gumové špalíky.

Oprava duše : Najprv sa zistí chyba ponorením do nádoby s vodou. K lepeniu sa používajú rôzne súpravy na to určené zakúpené v obchode, kde je uvedený návod. Montáž sa prevádza tak, že sa duša nasadí do plášťa a spolu sa otáča do ráfika. Po nasadení sa pneumatika správne nahustí tak, aby sa pri zaťažení dotýkal zeme iba behúň / plášť/ .

 

TECHNIKA JAZDY  -   OVLÁDANIE BICYKLA :

   Najlepším nácvikom techniky jazdy je jazda zručnosti, ktorú treba organizovať postupne. S deťmi najskôr preskúšame prejazd cez jednotlivé prekážky, potom meníme poradie a dĺžku prekážok. Až v záverečných hodinách absolvujú deti celú jazdu zručnosti.

 

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE PREUKAZU CYKLISTU :

   Podmienkou je úspešné absolvovanie skúšok, ktoré obsahujú :

1.  skúšky teoretických poznatkov z pravidiel cestnej premávky

2.  skúška z technických zručností

3.  skúška z techniky jazdy

4.  praktická skúška z pravidiel cestnej premávky

1.      Skúška s pravidiel cestnej premávky pozostáva z testových otázok, kde sú uvedené odpovede, z ktorých jedna je správna. Celkove je 23 otázok, ktorých treba správne odpovedať na 21.

Test pozostáva z týchto otázok :

1.       Na ceste sa jazdí

a/ po pravom okraji

b/ po ľavom okraji

c/ prostriedkom

 

2.       Pred jazdou je cyklista povinný

      a/  bicykel premazať a zriadiť brzdy

      b/  umyť bicykel

      c/  prezrieť bicykel, jeho vybavenie a výstroj, odstrániť zistené závady

 

3.       Keď idú po ceste spolu dvaja a viac cyklistov

a/  musia ísť po jednom za sebou

b/  môžu ísť najviac dvaja vedľa seba

       c/  môžu ísť všetci vedľa seba, ale len tak, aby nevošli do ľavej polovice cesty

 

4.       Viesť bicykel po chodníku

      a/  je zakázané

      b/  môže sa vždy

      c/  je možné len vtedy, ak nie sú ohrozovaní, alebo obmedzovaní chodci

 

5.       Predtým, než dá cyklista znamenie o zmene smeru jazdy vľavo,

a/ nemusí sa presvedčiť o tom, či je predchádzaný

b/ je povinný presvedčiť sa o tom, či nie je predchádzaný

c/ je povinný presvedčiť sa o tom, či nie je predchádzaný. Ak áno, tak nesmie meniť smer jazdy.

 

6.       Za idúcim vozidlom musí cyklista zachovávať

a/ vzdialenosť najmenej 10 m

b/ takú vzdialenosť, aby mal pri jazde dostatočný rozhľad na cestu a pred toto vozidlo

c/ takú vzdialenosť, aby mohol v prípade potreby včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť

 

7.       Cyklista, ktorý vychádza od okraja vozovky alebo chodníka

a / nesmie ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky, zvlášť vodičov idúcich vozidiel

b/ nesmie ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky, zvlášť vodičov idúcich vozidiel, pritom

    je povinný dať znamenie o zmene smeru jazdy

c/ má prednosť v jazde pred vozidlami, keď dá znamenie o zmene smeru jazdy

 

8.       Cyklista pri jazde mimo obce

a/ môže ísť po krajnici, ale nesmie ohroziť, ani obmedziť chodcov

b/ je povinný ísť po krajnici, pokiaľ je na vozovke hustá premávka vozidiel a pred chodcami má prednosť

c/ nesmie ísť po krajnici

 

9.       Na križovatke s premávkou riadenou svetelným signalizačným zariadením sa rozsvieti červené svetlo súčasne so žltým. Cyklista

a/ smie vojsť do križovatky a urýchlene ju prejsť

b/ smie prejsť do križovatky, pokiaľ neobmedzí chodcov

c/ je povinný pripraviť sa k jazde

 

10.   Na jednomiestnom bicykli

a/ smie osoba strašia ako 18 rokov viesť dieťa staršie ako 7 rokov

b/ smie osoba staršia ako 15 rokov viesť dieťa mladšie ako 10 rokov

c/ sa nesmie viesť druhá osoba

11.   Keď sa protiidúci vodiči nemôžu bezpečne vyhnúť, je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim vozidlám

a/ vodič, na ktorého strane nie je vozovka zúžená, alebo nie je prekážka

b/ vodič, na ktorého strane je vozovka zúžená alebo je prekážka

c/ vodič nemotorového vozidla, alebo pomalšie vozidlo

 

12.   Keď predchádza cyklista iné vozidlo a zaraďuje sa k pravému okraju vozovky

a/ je povinný zazvonením na seba upozorniť vodiča predchádzaného vozidla             

b/ nemusí už dávať znamenie o zmene smeru jazdy

c/ je povinný dať znamenie o zmene smeru jazdy

 

13.   Keď sú na ceste vyznačené pre oba smery jazdy tri jazdné pruhy oddelené pozdĺžnymi

      prerušovanými čiarami, musí sa jazdiť

a/ vo vnútornom pruhu, vonkajší slúži k predchádzaniu

      b/ v pravom jazdnom pruhu, prostredný slúži k predchádzaniu

      c/  v pravom alebo strednom jazdnom pruhu podľa hustoty premávky

 

14. Cyklista nesmie ohroziť chodcov, ktorí pri prechádzaní už vstúpili do vozovky

      a/ na vyznačenom priechode pre chodcov

b/ v blízkosti križovatky

       c/ kdekoľvek

 

15. Pri vchádzaní na vozovku z poľnej cesty alebo lesnej cesty alebo z miest ležiacich mimo cesty je

      cyklista povinný

       a/ vždy zastaviť

       b/ dať prednosť v jazde všetkým vozidlám, ktoré prichádzajú po ceste sprava

       c/ dať prednosť v jazde všetkým vozidlám, ktoré prichádzajú po ceste

 

16. Keď sa začínajú sklápať závory, alebo je dávané svetelné alebo zvukové znamenie,

      a/ je zakázané vchádzať na prejazd

      b/ je ešte dovolené prejazd prejsť

      c/ je ešte možnosť prejazd prejsť, ale len vtedy, keď nie je počuť alebo vidieť prichádzajúci vlak

 

17. Cyklista, ktorý mal účasť na dopravnej nehode,

      a/  je povinný bezprostredne zastaviť

      b/ môže pokračovať v jazde, ak neprišlo k  nehode alebo k zraneniu

      c/ môže pokračovať v jazde, ak nehodu sám nezavinil

 

18. Prerušované žlté svetlo označuje miesto, kde

      a/  na cestu vchádzajú vozidlá požiarnej ochrany, na znamenie tohto svetla je každý vodič povinný   

           zastaviť pred svetelným zariadením

      b/ je stanica prvej pomoci

      c/ je potrebné zvýšiť opatrnosť

 

19. V neprehľadnej zákrute a jej tesnej blízkosti

      a/ je zastavenie a státie dovolené len cyklistom a motocyklistom

      b/ je zastavenie a státie prípustné len vtedy, ak na vozovke vyznačenej pozdĺžnou súvislou čiarou

          zostane voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3m

      c/ je zastavenie a státie zakázané

 

20. Cyklista, ktorý zastavil za električkou stojacou na zastávke bez nástupného ostrovčeka, smie

      pokračovať

     a/ len vtedy, ak neohrozí, alebo neobmedzí nastupujúcich a vystupujúcich

     b/ len vtedy, ak mu k tomu dá pokyn sprievodca električky

     c/ len vtedy, ak sa električka pohne

 

21. Znamenie o zmene smeru jazdy dáva cyklista

      a/ zreteľným upažením

      b/ mávaním paže

      c/ miernym zdvihnutím paže

 

22. Ako posledný prejde križovatkou   / obr. 1. /

      a/ osobný automobil

      b/ nákladný automobil

      c/ cyklista

 

23. Vozidlá prejdú križovatkou v poradí

      a/ 1. osobný automobil,  2. nákladný automobil,  3. cyklista

      b/ 1. nákladný automobil,  2. osobný automobil,  3. cyklista

      c/ 1. cyklista,  2. osobný automobil,  3. nákladný automobil

 

 

 

 

Správne odpovede : 1a, 2c, 3a, 4c, 5c, 6c, 7b, 8a, 9c, 10c, 11b, 12c, 13b, 14a, 15c, 16a, 17a, 18c, 19c,

                                20a, 22b, 23c

 

Návrh na zostavenie plánu pre dopravné záujmové útvary, alebo krúžky :

 

   Počet hodín sa volí podľa miestnych podmienok na 25 – 35 hodín. 50% by mala byť venovaná teórii / pravidlá cestnej premávky, zdravotná príprava, riešenie testových otázok/, zbytok praktickým jazdám, nácvikom, údržbe a pod.

   Teoretická časť prípravy sa prevádza podľa plánu, v ktorom sú uvedené paragrafy v súlade s vyhláškou. Pritom zdravotnej príprave je venovaná iba 1 hodina z toho dôvodu, že školské deti nebudú priamo poskytovať prvú pomoc, ale budú sa jej zúčastňovať / privolanie dospelej osoby, zastavenie motorových vozidiel, a pod./. Vhodné je používanie testových otázok.

   Praktická časť pozostáva z 

1. praktickej údržby bicykla, z vybavenia bicykla predpísanou výstrojov a nácvikom techniky jazdy. 

2. Skúška technickej zručnosti :

-     Skúška pozostáva z odbornej údržby / premazanie a správne nastavenie reťaze /.

-          V stanovenom čase 8 minút sa musí previesť premazanie týchto častí : -predné a zadné koleso

                                                                                                                                                 - stred a pedále

                                                                                                                                                 - lanovody k brzdám

Správne nastavená reťaz má mať previs 1-2 cm v spodnej časti, pričom horná časť je našponovaná.

Poslednou časťou je kontrola technického stavu bicykla, či je vybavený podľa vyhlášky.

H o d n o t e n i e  :  trestné body – 1 – za každú minútu nad limit

                                                         1 – za neprevedenie 1 úkonu mazania

                                                         2 – za nesprávne nastavenie reťaze

                                                         1 – za každú chýbajúcu časť výstroje bicykla

/ dovolené sú 2 trestné body/

 

2.       Skúška z techniky jazdy :

   Prevádza sa ako jazda zručnosti. Schematický nákres je znázornený na obr. č.1. Do jazdy zručnosti  sú zaradené tieto prekážky :  - bránka / obr. č.2 /

                                          - malý slalom  / obr. č.3 /

                                          - prenesenie pohára s vodou 

                                          - veľký slalom  / obr. č.4 /

                                          - koľajnica  / obr. č. 5 /

H o d n o t e n i e :  - Bicyklista musí prejsť bránkou bez toho, aby sa dotkol bránky alebo zeme.

                                - Malý slalom –3 bránky za sebou 1m široké a vzdialené 1,5m – trestné body za dotyk

                                                          zeme,  tyče, vynechanie bránky

                                 - Prenesenie pohára s vodou – pohár 0,3l, naplnený do 2/3.  Trať je dlhá 10m a široká 2m.

                                                                                  Úlohou je preniesť pohár bez vyliatia a nevybočiť z trate.

                                 - Veľký slalom – trestné body za dotyk zeme. špalíka, vynechanie prekážky.

                                 - Koľajnica – dlhá 5m, široká 15cm – trestné body za dotyk zeme, vybočenie

 

3.       Praktická skúška z pravidiel cestnej premávky :

   Skupina bicyklistov absolvuje 5 min. jazdy na dopravnom ihrisku, na ktorom sú riadne vyznačené dopravné značky  a 1 svetelne riadená križovatka. Skupinu tvorí 5 bicyklov, ktorí sú označení štartovnými číslami a sú hodnotení rozhodcami zo stanovíšť. Za každý dopravný priestupok udeľujú rozhodcovia trestné body

 

Plán dopravného krúžku :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

týž.                                                osnova                                                     poč. hod.                   Formy a metódy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.       - Jazda na bicykli /§  / zákaz vjazdu bicyklistom                                     1           besedy premietanie filmov, hry súťaže

 

 

2.       - Základné ustanovenia  /§ ...   /,vodiči a ich zákl. pov.                         1         výklad, beseda

 

 

3.       - Praktická údržba bicykla, rozobratie a skladanie.                                  2         praktické cvičenia, súťaže, názorný výkl.

          - Povinné vybavenie bicykla

 

4.       - Vychádzanie od okraja vozovky, smer jazdy, rýchlosť                        1         na križovatke, beseda

             jazdy, zastavenie

 

5.      -Technika jazdy a zákl. úkony / rozjazd, zastavenie, jazda                      2         praktický výcvik v teréne

         zákrutou, riadenie jednou rukou

 

6.      - Znamenie o zmene smeru jazdy, obchádzanie, predchádzanie            1         výklad, premiet. filmov, prakt. nácvik

 

 

7.      - Vyhýbanie, odbočovanie                                                                           2                 -  „   -

 

 

8.          - Prevádzanie úprav na bicykli / vyberanie kolies, reťaze,                     1         individuálne cvičenia, súťaže

    úprava sedadla a pod.

 

9.      - Opakovanie pravidiel cestnej premávky                                                2          pozorovanie cestnej premávky

                                                                                                                                             beseda s prísl Polície, riešenie testov

 

10.    - Technika jazdy, slalom, jazda v kruhu, prejazd cez prekážku               2         praktický výcvik na ihrisku

 

 

11.    -  Jazda cez križovatku, vchádzanie na cestu, povinnosti vodiča        2           priem. filmov, sledovanie cestnej premáv.

                voči chodcom                                                                                                        riešenie testov

 

12.    - Technika jazdy, jednoduchá jazda zručnosti                                          2         nácvik prejazdu cez prekážky, jazda zruč.

                                                                                                                                             na ihrisku

 

13.     - Železničné prejazdy, výstražné znamenia, osvetlenie vozidiel           1         výklad, besedy

 

 

14.     - Technická zručnosť / údržba a zriadenie osvetlenia, bŕzd, oprava    2         individ. cvič., preteky na čas a kvalit

           duše, správne hustenie pneumatík

 

15.   -  Opakovanie poznatkov o dopravných značkách                                   2         výklad, riešenie testov, súťaž

 

 

16.   -  Dopravné nehody a zásady poskytnutia prvej pomoci        1         prednáška, beseda s lekárom

 

 

17.   -  Riadenie premávky, vozidlá so zvláštnymi znameniami      1           beseda s príslušníkom

            oprávnenie k zastavovaniu vozidiel                                                  

 

18.   – Opakovanie pravidiel cestnej premávky                                                 2         pozorovanie cest. prem., testy,

                                                                                                                                             súťaže na doprav.ihrisku

 

19.   -  Technika jazdy                                                                                           2          nácvik obchádzania prekážok, jazda zruč.

 

20.   -  Súhrnné opakovanie z pravidiel cest. premávky                                   2          praktické jazdy na dopr. ihrisku

 

Autor  :  Kučerová Božena

 Recenzia  :  Mgr. Koštiaľ Peter

 Grafická úprava  :  Kučerová Božena

 Vydáva  :  OÚ Odbor školstva a telesnej kultúry Piešťany

Vydanie  :  prvé

Rok vydania  :   1999