Učebné pomôcky :

 

 Slovenský jazyk

  Literárna výchova

 Matematika

  Prírodoveda

 Vlastiveda

  Hudobná výchova

  Počítače

  Didaktické hry

  Dopravná výchova