Školský klub  -  Záujmové činnosti

Čo robíme na záujmových činnostiach :

        OBLASTI  VÝCHOVY :

 Pracovno-technická
tématická

 Prírodovedno-environmentálna


 Spoločensko-vedná

 Telovýchovná, zdravotná a športová

 Esteticko-výchovná