ČINNOSŤ v  ŠKD :

 

Činnosť školského klubu vychádza zo základných dokumentov pre školský klub :  Výchovný program pre ŠKD, POP pre školský rok 2011/2012 a Školský zákon.

PROGRAM  TÝŽDŇA :

 

                                                             Počas týždňa sa striedajú tématické oblasti výchovy (TOV) :

PONDELOK : Spoločensko-vedná

UTOROK : Pracovno-technická

STREDA : Telesná, športová a zdrvotná

ŠTVRTOK : Esteticko-výchovná /hudobná, výtvarná/

PIATOK : Prírodovedná

Prehľad záujmovej činnosti v I. oddelení ŠKD


PONDELOK : 10.30 - 12.00  Rekreačná, Samoobslužná a spoločensko-prospešná činnosť, vychádzky
    12.00 - 12.30  OBED
    12.30 - 13.30  Odpočinková a rekreačná činnosť v triede, hry na školskom dvore
    13.30 - 14.00  Rekreačná a športová činnosť, hry na dvore, v triede
    14.00 – 16.00   VVČ. : Pracovno-technická,  BÁBKOVÝ  KRÚŽOK
    14.45 - 15.00  Olovrant a samoobslužná činnosť
    15.30 - 16.00  Príprava na vyučovanie
    15.45 - 16.30  Rekreačná činnosť
       
  UTOROK : 12.30 - 13.00 Odpočinková, rekreačná činnosť, samoobslužná činnosť
    13.00 - 13.30  OBED
    13.30 - 14.00  Rekreačná činnosť, hry na školskom dvore, v triede
    14.00 - 14.45 VVČ : Spoločensko-vedná,  Dopravná výchova
14.45 - 15.00  Olovrant a samoobslužná činnosť
    15.00 - 15.45  Príprava na vyučovanie
    15.45 - 16.30  Rekreačná činnosť
       
  STREDA : 10.30 - 13.35 Rekreačná, odpočinková , vychádzky
    13.35 – 13.45 Samoobslužná a spoločensko-prospešná činnosť
    13.45 – 13.50 OBED
    13.50 - 15.00 VVČ : Telovýchovná, zdravotná a športová,
15.00 - 15.15 Olovrant a samoobslužná činnosť
    15.15 - 16.30 Rekreačná činnosť
       
  ŠTVRTOK : 12.30  - 13.00  Odpočinková, Rekreačná, Samoobslužná a spoločensko-prospešná činnosť
    13.00  - 13.30  OBED
    13.30  - 14.00  Odpočinková a rekreačná činnosť v triede, hry na školskom dvore
    14.00  - 14.45  VVČ : Esteticko-výchovná  -  Výtvarná a hudobná činnosť
14.45  - 15.00  Olovrant a samoobslužná činnosť
    15.00  - 15.45  Príprava na vyučovanie
    15.45  - 16.30  Rekreačná činnosť
       
  PIATOK : 12.30 - 13.00 Odpočinková, Samoobslužná a spoločensko-prospešná činnosť
    13.00 - 13.30  OBED
    13.30 - 14.00  Odpočinková a rekreačná činnosť v triede, hry na školskom dvore
    14.00 - 14.45  VVČ : Prírodovedno - environmentálna
    14.45 - 15.00  Olovrant a samoobslužná činnosť
    15.00 - 16.30  Rekreačná činnosť