ZDROJ:  Ivan Michalko                                                          HRY  VONKU :

 

1. Na zajaca

Počet hráčov: neobmedzený

Pomôcky:  píšťalka, gumená lopta, farebná stuha (špagát) 

 

Popis hry:

- Ohraničíme priestor 20 x 20 m farebnou stuhou. V prostriedku je položená lopta a vedľa nej stojí jeden hráč – zajac.

- Ostatní hráči stoja mimo územia, sú to tzv. lovci.

- Na signál vbehnú do vyznačeného priestoru (tento počas hry nesmú opustiť), snažia sa po získaní lopty zajaca trafiť.

- Od udaného signálu sa meria čas až po zásah zajaca.

- Zajaca strieda hráč, ktorý ho zasiahol.

- Na záver sa vyhodnotí najšikovnejší zajac podľa času.

 

Pravidlá:
-   Vyznačený priestor nesmie hráč počas hry opustiť.

-       Určiť pravidlo zásahu, napr. len z prihrávky - v tomto prípade nesmú hráči s loptou urobiť ani jeden krok.

-       Zásah nesmie smerovať na hlavu.

 

 

2. Na opičiaka

Počet hráčov: koľkí sú, toľkí sú 

Pomôcky:  zhruba 5 m dlhý špagát, krabica, niekoľko drobných predmetov ( lopta, formička, ...)

 

Popis hry:
- K osamelému stromu, tyči, bránke alebo k pevne upevnenému kolíku priviažeme 5 m dlhý špagát.

- Do vyznačeného územia poukladáme rôzne predmety.

- Za územie položíme krabicu na predmety.

- Opičiak uchopí druhý koniec špagátu, alebo ho má priviazaný okolo pásu

- Opičiak bráni si svoje veci.

- Ostatní hráči sa snažia vniknúť do tohto územia s cieľom ukoristiť predmety ležiace na zemi.

- Keď sa ho opičiak dotkne rukou, vypadne z hry a predmet nechá tam.

- Vyhráva hráč, ktorý získa najviac predmetov. 

Pravidlá:
- Každý hráč môže naraz zobrať len jeden predmet a odniesť ho do krabice.
- Opičiakov dotyk platí len rukou.
- Hra trvá max. 10 min.

 

 

3.  Prekážkový závod

Počet hráčov: koľkí sú, toľkí sú, rozdelia sa na 2 družstvá

Pomôcky:  lopta, kniha, lyžica, zemiak, kuželky, švihadlo, hulahop

Popis hry:

-       Družstvá s rovnakým počtom stoja v zástupe.

-       Všetci hráči vykonávajú rovnaké úlohy (k vyznačenej méte a zase späť).

-       Pokiaľ nesplní úlohu jeden hráč, nemôže začať druhý.

-       Za chybu hráča nezískava družstvo bod.

-       Družstvo, ktorého hráči dokončili úlohy bez chyby a prvé stojí opäť vo svojom východzom postavení, získava bod navyše.

-       Nová disciplína sa začína opäť naraz na povel.

 

Bodovanie: Ak je v družstve 5 hráčov a každý splní dobre úlohu v jednej disciplíne, získa 5 bodov za každého hráča. Za chybu hráča v disciplíne sa bod odráta.

Súťažné disciplíny:

·         Beh pospiatky.

·         Skoky po jednej nohe.

·         Skoky cez švihadlo.

·         Na hlave nesie knihu, alebo iný predmet a nepridržiava si ho rukami.

·         Na lyžici nesie zemiak.

·         Skoky znožmo.

·         Zdoláva prekážky- preskakuje kuželky.

·         Kotúľať hulahop.

·         Uteká a drží na dlani loptu, druhá ruka je za chrbtom.

·         Vybraná dvojica ide ako fúrik

 

4. Bežať - stáť !

Počet hráčov: nepárny počet

Popis hry:

-       hráči vytvoria dvojice za sebou

-       vytvoria dva veľké kruhy - vnútorný a vonkajší

-       stoja ďaleko od seba

-       kruhy sú od seba vzdialené asi 3 m

-       párny hráč stojí  v prostriedku kruhov, dáva povely

-       keď  zvolá „Bežte!“, musia sa všetky deti dať do behu

-       vnútorný kruh beží doľava, vonkajší doprava

-       keď zavolá „Stojte!“, hráči rýchlo hľadajú svoju dvojicu

-       nájdené dvojice sa chytia

Hráč z prostriedku môže chytiť ešte nespárovaného hráča a tak jeden hráč vystane – prehral. Potom stojí on v prostriedku a velí ďalšiu hru.

 

5. Beh uličkou

Pomôcky: kuželky, stopky

Popis hry:

-       Na rovnej ploche sa postaví väčšie množstvo kuželiek alebo prázdnych fliaš tak, že vytvoria kľukatú  uličku.

-       Hráč sa snaží prejsť uličkou čo najrýchlejšie tak, aby nezhodil ani jednu kuželku. Každému sa meria čas a víťazí ten s najkratším časom.

 

6. Hájnik

Pomôcky: krieda, stopky

Popis hry:

-       Na ihrisku urobíme dve čiary, vzdialené od sebe 15 krokov-pomedzné čiary poľa.

-       Uprostred poľa vyznačíme desať krokov dlhý a štyri kroky široký obdĺžnik - „les“.

-       Rohy označíme tyčami so zástavkami.

-       Hráči si zvolia „hájnika“.

-       Hájnik sa postaví v lese.

-       Ostatní hráči sa zoradia na niektorej pomedznej čiare.

-       Po jednom alebo po dvoch prebiehajú na protiľahlú pomedznú čiaru, pri čom musí prebehnúť lesom.

-       Hájnik, ktorý je v lese, sa snaží  pri tom niektorého hráča zasiahnuť rukou.

-       Ak sa mu to podarí , zasiahnutý vystrieda hájnika.

-       Hájnik sa pridruží k tým hráčom, ktorí ešte lesom neprebehli.

 

7. Hviezdica

Počet hráčov: väčšia skupina

Pomôcka:  krieda

 Popis hry:

-  na zem nakreslíme kriedou hviezdicu podľa aktuálneho počtu detí

-  deti rozdelíme  do niekoľko skupín s rovnakým počtom

-  postavia sa do hviezdice na nákres na zemi

-  každý hráč má svoje číslo v ramene hviezdice (čo je vlastne družstvo)

- vedúci hry zavolá číslo, zo všetkých družstiev vybehnú deti s daným číslom,

- opäť prídu na svoje miesto

-  bežia okolo vonkajšieho kruhu v smere hodinových ručičiek

- kto najskôr stojí na svojom mieste, získal pre svoje družstvo jeden bod

- vedúci hry zapíše kriedou na zem čiarku k víťaznému družstvu

- družstvo, ktoré na konci hry získalo najväčší počet bodov, vyhráva

- deti, ktoré sú navyše, pomáhajú sledovať víťaza