Prekážkový závod


 Počet hráčov: koľkí sú, toľkí sú, rozdelia sa na 2 družstvá

 Pomôcky:  lopta, kniha, lyžica, zemiak, kuželky, švihadlo, hulahop


Družstvá s rovnakým počtom stoja v zástupe. Všetci hráči vykonávajú rovnaké úlohy (k vyznačenej méte a zase späť). Pokiaľ nesplní úlohu jeden hráč, nemôže začať druhý. Za chybu hráča nezískava družstvo bod. Družstvo, ktorého hráči dokončili úlohy bez chyby a prvé stojí opäť vo svojom východzom postavení, získava bod navyše. Nová disciplína sa začína opäť naraz na povel.

Bodovanie: Ak je v družstve 5 hráčov a každý splní dobre úlohu v jednej disciplíne, získa 5 bodov za každého hráča. Za chybu hráča v disciplíne sa bod odráta.

Súťažné disciplíny:

  1. Beh pospiatky.
  2. Skoky po jednej nohe.
  3. Skoky cez švihadlo.
  4. Na hlave nesie knihu, alebo iný predmet a nepridržiava si ho rukami.
  5. Na lyžici nesie zemiak.
  6. Skoky znožmo.
  7. Zdoláva prekážky- preskakuje kuželky.
  8. Kotúľať hulahop.
  9. Uteká a drží na dlani loptu, druhá ruka je za chrbtom.
  10. Vybraná dvojica ide ako fúrik.