Späť na zoznam                   MESTÁ  a obce Slovenka

erb Obec Klátová Nová Ves :

okres Partizánske

Osídlenie územia obce je z mladšej a neskorej doby bronzovej. Vykopávky dokladajú archeologické nálezy črepov lužickej kultúry.

 

 

Pamiatky:

Zďaleka dominujúci kostol sa vyníma na vrchole kopca Chríb vo východnom okraji dediny Sádok, dnes miestnej časti obce. Predpokladá sa, že vznikol v 12-tom storočí, na mieste staršieho včasnostredovekého hradiska zvaného Čížik, ktoré nadviazalo na staršie osídlenie z obdobia lengyelskej kultúry. Z pôvodného malého jednoloďového kostola (8 x 7 m) sa zachovala len severná stena lode vymurovaná z lomového kamenného muriva. Neskoršou románskou úpravou kostola bola loď predĺžená smerom na západ, čím dosiahla celkovú dĺžku 12,5 m. Koncom 17. storočia, kedy bol kostol v rukách evanjelikov, boli jeho múry vo veľmi zlom stave. Staticky narušená južná stena lode bola preto podopretá nárožnými piliermi a južná narušená apsida bola odstránená. V rokoch 1957 - 1958 boli obnovené fasády a zrekonštruovaný okružný múr vymedzujúci dodnes funkčný cintorín. Napriek tomu bola v roku 1985 strecha už v zlom stave a jej havarijný stav odstránila až obnova krovu v roku 1992.
V súčasnosti je táto národná kultúrna pamiatka miestom konania pravidelných výročných omší a obľúbeným cieľom turistov.

       

 

Kaštieľ - tvŕdza

Malý opevnený kaštieľ - tvŕdza sa nachádza hneď vedľa hlavnej cesty v centre obce a reprezentuje malé opevnené sídlo miestnych zemanov. Ide o dvojpodlažnú renesančnú stavbu . Jeho vznik sa datuje do  2. polovice 16. storočia. Zaujímavým prvkom tvŕdze sú nárožné bašty, ktoré v prípade ohrozenia zabezpečovali obranu objektu.
Pre tento účel sa na prízemí všetkých bášt nachádzali tzv. kľúčové strieľne určené pre ručné palné zbrane.

Po vpáde Turkov bola budova vypálená a chátrala.  Neskorším výrazným úpravám stavby došlo po požiari niekedy na začiatku  19. storočia, keď bol objekt adaptovaný na pivovar a neskôr sýpku po založení JRD v obci. V rámci týchto úprav boli asanované vnútorné deliace steny i klenby a pôvodné okná boli zväčšené. Zo západnej strany bol objekt navyše rozšírený o hospodársku prístavbu,  upravovanú aj v 20. storočí. K jej asanovaniu došlo v roku 1973, a to v súvislosti s pamiatkovou obnovou tvŕdze. Vzápätí realizovaná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky zastavila jej postupné chátranie a umožnila nové využitie pre kultúrno - spoločenské účely obce. Dnes sa tu nachádza obradná sieň. 

Kaštieľ -  neobarokový

Kaštieľ z 18. storočia sa ukrýva v malebnom parku uprostred obce na ľavom brehu potoka Vyčoma.  posledný majiteľ barón Leopold Haupt - Stummer. Najmladšia dcéra rodiny, Karola Haupt - Stummerová, sa v roku 1915 vydala za statkára JUDr. Tibora Biedermanna a kaštieľ sa stal ich majetkom. Po skonfiškovaní majetku v roku 1945 slúžil kaštieľ ako škola, avšak pre zanedbanú údržbu rýchlo chátral. V roku 1977 sa majiteľom objektu stal Slovenský štatistický úrad a začalo sa s jeho nákladnou obnovou a rekonštrukciou. V tom istom roku bol pre svoju vysokú hodnotu spolu s areálom zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a od roku 1986 slúži ako Školiace stredisko Slovenského štatistického úradu v Bratislave.

  

 

ZDROJ:   http://www.klatovanovaves.sk/dejiny-obce.phtml?id3=16027