Späť na zoznam                 MESTÁ  a obce Slovenka

Obec BOJNÁ : /pri Piešťanoch/

  video : http://www.bojna.sk/

 

 

Malá obec s veľkou históriou s unikátnymi nálezmi z archeologických vykopávok.

 

Názov obce Bojná, v minulosti vinohradníckeho mestečka s výsadami, má asi pôvod v praslovanskom slove „bojňa“, označujúcom usadlosť v blízkosti miesta s vojenskou posádkou. Leží v južnej časti Považského Inovca a sčasti na Nitrianskej pahorkatine, v údolí potoka Bojnianka.

 Archeologický výskum ústavu SAV dokazuje, že Bojná bola hospodárskym a politickým centrom Nitrianskeho kniežatstva, v období pred Veľkou Moravou.

 

 V severozápadnej časti chotára obce sa nachádza hradisko Valy. Leží na bočnom hrebeni Považského Inovca vo výške 390 – 430 metrov, má obličkový tvar a jeho valy z vonkajšej strany dosahujú ešte aj dnes impozantnú výšku 8 – 10 metrov. Tam niekde je i akrokopola celého hradiska, ktoré zohrávalo v regióne významnú úlohu.

Ďalšie zemné opevnenie leží na hrebeni východnej časti masívu Žihľavník, kde opäť ide o dve obranné línie pozostávajúce z priekopy a valu, pôvodne možno kruhové.

 Archeologický výskum na hradisku  potvrdil prítomnosť bojovej družiny na tejto lokalite už v 9.storočí, kedy bolo hradisko pravdepodobne významným centrom Nitrianskeho kniežatstva.

   Našli sa tu unikátne a výnimočné  nálezy, medzi nimi i 9 pozláteých plakiet z prenosného oltára,  s najstarším použitým písmom u stredoeurópskych Slovanov. Sú na nich vyobrazení pravdepodobne anjeli. Vzácnych 9 pozlátených plakiet zo začiatku 9. storočia, je prvým dôkazom šírenia kresťanstva a písma na našom území a majú nevyčísliteľnú historickú hodnotu. Znázornené sú na nich okrídlené postavy a nápisy v latinke. Svedčia o tom, že kresťanstvo a písmo bolo u nás už pred príchodom Cyrila a Metoda. Podľa vedcov mohlo ísť o misijné pôsobenie, ktoré organizoval aquilejský patriarchát v dnešnom Taliansku. Plakety zrejme zdobili prenosný oltár, teda skrinku s liturgickými predmetmi. Siedma a najväčšia plaketa, na ktorej by mal byť vyobrazený ukrižovaný Kristus, sa zatiaľ nepodarila nájsť. Ďalším unikátnym nálezom je zvon, ktorý je najstarší na našom území,  má 1200-rokov a patrí k 5 svetovým unikátom.

 Našli sa aj mnohé iné predmety, ako sú rôzne remeselnícke nástroje, poľnohospodárske náradie, predmety pre domácnost ako kovanie dverí, kľúče, obruče vedierok a tiež vojenské predmety, hrivny - slovanské predmincové platidlá, ako aj rôzne druhy šperkov. Nájdené predmety svedcia o tom, že hradisko Valy pri Bojnej bolo už v 9. storočí dôležitým výrobným, obchodným a misijným strediskom.

 

Počas archeologického výskumu objavili i typické slovanské obydlia aj niekoľko mohylových hrobov. Systematický archeologický výskum sa tu začal v roku 2007.  Archeológovia objavili niekoľko dobre zachovaných domov spolu s inventárom, čo potvrdzuje hypotézu, že niekdajšie hradisko na Bojnej zaniklo náhle. Obyvatelia tu pri úteku pred nepriateľom zanechali hotové poklady. Niektoré obydlia sú nad úrovňou zeme, osem je typických zemníc, teda domov zahĺbených do skalného podložia s kamennou pecou.


Unikátne nálezy z Bojnej sú uložene a sprístupnené v Ponitrianskom múzeu. Dokladujú šírenie kresťanstva na našom území ešte pred príchodom vierozvestov Cyrila a Metoda.
Nálezy súvisia s kresťanskou misiou, ktorá je staršia ako byzantská. Archeológovia predpokladajú, že ide o misiu zo severného Talianska v Aquilei. Talianski misionári často chodili šíriť kresťanstvo do stredného Podunajska, kde žili pohanskí Avari a Slovania. Staršie kresťanské misie sa spomínajú aj v písomných správach, no doteraz na ne chýbali dôkazy. Až teraz vedci priniesli prevratné zistenia o našej národnej histórii.

 

ZDROJ :

http://www.bojna.sk/

http://www.obnova.sk/clanok/bojna-pozlatene-plakety-z-9-storocia-restauruju-v-nemeckom-mainzi

http://www.sme.sk/c/2791816/krestanstvo-u-nas-sirili-uz-pred-vierozvestmi.html

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bojn%C3%A1